• Šablony 2019

    • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014425
     je spolufinancován Evropskou unií.

     • Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání.
     • Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
   • ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA, BOJKOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

   • Cílem projektu je zajištění kvalitní infrastruktury školy potřebné pro vzdělávání žáků speciálními vzdělávacími potřebami.

    Prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

    Další cíle projektu:

    • investice do infrastruktury a zázemí pro implementaci moderních výukových metod
    • vytvoření zázemí pro výuku technických a řemeslných dovedností s cílem zvyšování zájmu žáků o přírodovědné a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií. Cílem je vybudování zázemí, které bude využitelné rovněž v rámci neformálního a volnočasového vzdělávání.
    •  realizovat projekt v souladu se Strategickým rámcem MAP, kde již je projekt školy obsažen.
    •  naplnění Strategických dokumentů ČR vztahující se k oblasti vzdělávání.
    •  využití vybavení získané projektem i v rámci projektů realizovaných v rámci OP VVV, v nichž budou realizovány projekty zaměřené na DVPP, tedy investice do kompetencí pedagogů.
    •  příprava budoucích absolventů na uplatnění na trhu práce, za tímto účelem budou mít potřebné kompetence, budou se umět dále vzdělávat a budou umět flexibilně reagovat na změny na trhu práce.

     

    Celkové náklady na projekt jsou ve výši 4 993 000,00 Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie ve výši 4 493 700,00 Kč.

    • "Šablony 2017"

    • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007613
     je spolufinancován Evropskou unií.

     • Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání.
     • Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
    • Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném

    • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000540

     je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních.

     Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

   • Dotkněte se inovací

   • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.3.00/51.0024

    Cílem projektu je

    • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
    • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
    • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

    Klíčové aktivity:

    • KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol
    • KA 02 Metodická podpora škol
    • KA 03 Podpora ICT metodika ve škole
    • KA 04 Vzdělávání pedagogů
    • KA 05 Evaluace
   • Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji

   • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.1.00/54.0019

    Stali jsme se pracovištěm projektu "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji".

    Všeobecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření komplexního systému podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí (vytvoření agentury praxí, vytvoření středisek praxí, realizace minipodniků, realizace podnikatelských fór). Více na http://www.sosluhac.cz/projekty/publicita-projektu-opvk