• Šablony OP JAK ZŠ T. G. M. Bojkovice

   • byl spolufinancován Evropskou unií.

    Cíl projektu:

    • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
    • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

    Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007036

    • DIGITALIZUJEME ŠKOLU

    • REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

     V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

    • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

    • REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

     Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených 
     školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční 
     výuky ve školách během pandemie covid-19.  

    • Šablony 2021

    • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021615
     je spolufinancován Evropskou unií.

     • Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání.
     • Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
    • Šablony 2019

    • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014425
     je spolufinancován Evropskou unií.

     • Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání.
     • Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
   • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště

   • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004275
    je spolufinancován Evropskou unií.

    Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo bezbariérovostí, modernizací učeben fyziky, chemie a přírodopisu, vnitřní konektivity školy.

    • "Šablony 2017"

    • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007613
     je spolufinancován Evropskou unií.

     • Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání.
     • Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
    • Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném

    • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000540

     je spolufinancován Evropskou unií.

     Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních.

     Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

   • Dotkněte se inovací

   • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.3.00/51.0024

    Cílem projektu je

    • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
    • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
    • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

    Klíčové aktivity:

    • KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol
    • KA 02 Metodická podpora škol
    • KA 03 Podpora ICT metodika ve škole
    • KA 04 Vzdělávání pedagogů
    • KA 05 Evaluace
   • Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji

   • REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.1.00/54.0019

    Stali jsme se pracovištěm projektu "Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji".

    Všeobecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření komplexního systému podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí (vytvoření agentury praxí, vytvoření středisek praxí, realizace minipodniků, realizace podnikatelských fór). Více na http://www.sosluhac.cz/projekty/publicita-projektu-opvk