• Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště podle § 30 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vydává tento Školní řád Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice (dále jen škola) jako její vnitřní předpis.

    Preambule

     

    Očekává se, že žáci respektují a ctí práva a majetek druhých.

    Očekává se, že učitelé ctí právo žáků na sebeurčení.

    Očekává se, že žáci jsou zodpovědní za své činy a chování.

    Očekává se, že učitelé důsledně respektují práva dítěte.

    Očekává se, že žáci i učitelé dbají sociálních, emocionálních a psychických potřeb druhých. V tomto duchu jsou projevy jako nadávky, urážky, hanlivá a sprostá oslovení, jakožto i fyzické obtěžování či psychické vydírání nepřípustnými.

     

    Článek 1

    Úvodní ustanovení

    Tento řád upravuje:

    1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností pedagogických pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.
    2. Provoz a vnitřní režim školy, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
    3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy a ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace nebo násilí.
    4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy a podrobnosti o výchovných opatřeních ukládaných žákům školy.

     

    Část I.

    Podrobnosti k výkonu práv a povinností pedagogických pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.

    Článek 2

    Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

    V souladu s § 22a školského zákona mají pedagogičtí pracovníci při výkonu své pedagogické činnosti právo:

    1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
    2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

     

    V souladu s § 22b školského zákona mají pedagogičtí pracovníci při výkonu své pedagogické činnosti povinnost:

    1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
    2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
    3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
    4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
    5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
    6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.
      

    Článek 3

    Práva žáků a jejich zákonných zástupců

    1. Každému žákovi jsou zajištěna práva podle „Úmluvy o právech dítěte“ a „Listiny základních práv a svobod“.
    2. Žáci mají právo
     1. na vzdělávání a školské služby v rozsahu poskytovaném školou,
     2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
     3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
     4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, vznášet dotazy, stížnosti a připomínky k výchovně vzdělávací činnosti školy, využívat schránky důvěry
     5. na poradenskou pomoc školy a na adekvátní individuální podporu v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
    3. Zákonní zástupci žáků mají právo
     1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí,
     2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí, na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy svých dětí,
     3. volit a být voleni do školské rady.

    Článek 4

    Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

    1. Žáci jsou povinni
     1. řádně docházet do školy a vzdělávat se,
     2. dodržovat školní řád, další předpisy a pokyny školy zejména k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
     3. plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
     4. dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s článkem 6 tohoto řádu.
    2. Zákonní zástupci jsou povinni
     1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
     2. oznamovat škole údaje, které je škola povinna dle § 28 odst. 2 školského zákona vést ve školní matrice, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka, rovněž i změny těchto údajů,
     3. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných problémů týkajících se vzdělávání a výchovy žáka,
     4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a výchovy,
     5. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s článkem 6 tohoto řádu.
     

    Článek 5

    Pravidla komunikace zákonných zástupců se školou

    1. Informace o činnosti školy, třídy, o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování žáků podávají třídní učitelé a jednotliví vyučující zákonným zástupcům při pravidelných schůzkách a prostřednictvím informačního systému školy – elektronické žákovské knížky (EŽK).
    2. Informace uvedené v bodě 1) může škola poskytnout i jiné zletilé osobě na základě písemného pověření zákonným zástupcem žáka.
    3. Informace a konzultace ohledně prospěchu a chování jednotlivých žáků a dalších záležitostí poskytují pedagogičtí zaměstnanci školy také v době svých konzultačních hodin, které si rodič nebo zákonný zástupce s pedagogem předem domluví.
    4. V případě závažných vzdělávacích či výchovných problémů může ředitel školy vyzvat zákonné zástupce žáka k dostavení se do školy k projednání těchto skutečností.
    5. V případě udělení výchovných opatření budou žák i zákonný zástupce informováni prokazatelným způsobem.
    6. Zákonný zástupce se při řešení problému se svým dítětem může obracet rovněž na výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga, zástupce i ředitele školy.

    Článek 6

    Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

    1. Uvolnění žáka ze školního vyučování je možné pouze za těchto podmínek
     1. o omluvení nepřítomnosti žáka ve škole s udáním důvodu žádá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka, škola tuto nepřítomnost po vyhodnocení její oprávněnosti omlouvá,
     2. ve výjimečných individuálně stanovených případech na základě rozhodnutí ředitele školy může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře nebo jiný úřední doklad.
    2. Školní docházku (omluvenou i neomluvenou) žáků své třídy eviduje třídní učitel, vyhodnocuje ji a upozorňuje členy vedení školy na případné problémy, zpravidla prostřednictvím výchovného poradce. V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může škola obrátit na zákonného zástupce žáka s žádostí o vysvětlení okolností nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán.
    3. Neúčast žáka ve výuce se řídí těmito pravidly
     1. předem známá neúčast ve vyučování
      1. každá předem známá neúčast si vyžaduje oznámení a uvolnění předem,
      2. na dobu delší než dva dny uvolňuje žáka písemným rozhodnutím ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce,
      3. na dobu kratší (nejdéle dva dny) uvolňuje žáka třídní učitel (popřípadě jeho zástupce),
      4. skupinu žáků, účastnících se soutěží, vystoupení a podobných akcí, může uvolnit pouze ředitel školy.
     2. neúčast žáka, která nemohla být předem známá
      1. zákonný zástupce neprodleně o neúčasti a jejich důvodech školu informuje a omlouvá (v EŽK, telefonicky, e-mailem, osobně), zpravidla tentýž den, pouze ve výjimečných a odůvodněných případech nejpozději do tří dnů,
     
    1. Každá neomluvená absence žáka je školou neodkladně řešena
     1. kontaktováním zákonného zástupce žáka a následným zjištěním všech souvislostí této neomluvené absence,
     2. vyhodnocením závažnosti a rozsahu neomluvené absence vzhledem k dalšímu osobnostnímu rozvoji žáka,
     3. na základě vyhodnocení závažnosti a rozsahu neomluvené absence rozhodne škola o dalším postupu, o případném svolání výchovné komise, o předání záležitosti příslušnému správnímu orgánu, popřípadě Policii ČR,
     4. na základě závažnosti neomluvené absence rozhodne škola o udělení výchovného opatření a tuto neomluvenou absenci zahrne rovněž do celkového hodnocení chování za příslušné pololetí.

     

    Článek 7

    Distanční výuka

    Distanční výuka je ukotvena v novele školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb., § 184a s platností od 25. 8. 2020.

    Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

    1. Distanční výuka bude probíhat v těchto případech:
     1. po dobu trvání krizového opatření,
     2. z důvodu nařízení mimořádného opatření,
     3. z důvodu nařízení karantény, není-li možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků nejméně jedné třídy.
    2. Povinnosti žáků

    Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

    1. Omlouvání žáků

    Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě do 3 dnů od počátku nepřítomnosti.

    1. Komunikace s žáky a zákonnými zástupci
     1. Komunikace se žáky a zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím informačního systému školy EduPage.
     2. V případě absence technického vybavení (připojení na internet) je možná off-line výuka. Komunikace může po dohodě probíhat písemně, případně telefonicky či osobním vyzvednutím materiálů.
    2. Režim vzdálené výuky

    Při distančním vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání. Přihlíží se na odlišné technické vybavení, možnosti a fyziologické potřeby žáků, na hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou. Distanční vzdělávání škola zajistí

     1. on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím určené komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení bude stanoveno vždy pro konkrétní případy,
     2. off-line výukou, bez kontaktů přes internet předáváním písemných materiálů,
     3. komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,
     4. zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,
     5. informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedení žáka k sebehodnocení,
     6. průběžnou kontrolní a hospitační činností vedení školy.
    1. Při distančním vzdělávání se škola zaměří na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Součástí distanční výuky budou i ostatní předměty. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.
    2. Hodnocení žáků
     1. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. Hlavním cílem hodnocení je podpora učení žáků.
     2. Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.
     3. Zákonní zástupci jsou o hodnocení žáků informováni průběžně, prostřednictvím EŽK v informačním systému EduPage.

     

    Výborný (1) – žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích se objevuje minimální méně podstatná chybovost. Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný, úkoly odevzdává včas.

    Chvalitebný (2) – v úrovni dosažených dovedností a vědomostí žák projevuje ucelené poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných nedostatků.

    Dobrý (3) – úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery, nepřesnosti a chyby dovede žák za pomoci pedagoga korigovat. V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější rezervy.

    Dostatečný (4) – vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí, práce postrádá tvořivost. Ústní i písemný projev vykazuje podstatné rezervy.

    Nedostatečný (5) – nesplněný nebo nevypracovaný úkol bez řádného zdůvodnění, a to ani v náhradním termínu.

     

     

    Část II.

    Provoz a vnitřní režim školy

    Článek 8

    Zákaz činnosti politických stran a reklamy

    V souladu s § 32 školského zákona není ve škole povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Je zakázána reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodeji výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu žáků.

    Článek 9

    Vstup do budovy školy

    1. Školní budova se otevírá pro žáky, kteří mají vyučování nultou hodinu nebo navštěvují ranní družinu v 6.00 hod., pro ostatní žáky při příznivém počasí v 7.30 hod. Do této doby jsou shromážděni před budovou, za nepříznivého počasí v šatnách, kde je určen dohled.
    2. Hlavní vchod je neustále monitorován. Vstup příchozích osob do budovy podléhá buď přímo fyzické kontrole pověřeným pracovníkem školy, nebo po ověření osoby a účelu její návštěvy prostřednictvím elektronické komunikace.
    3. Zaměstnanci školy a žáci mají zakázáno umožnit vstup do budovy školy návštěvníkům prostřednictvím panikového systému.
    4. Sportovní hala je po dobu školního vyučování uzamčena.
    5. Zákonný zástupce žáka (popřípadě jiná osoba) se může účastnit vyučování pouze s předchozím souhlasem ředitele školy nebo jím pověřené osoby.

    Článek 10

    Docházka do školy a dohled nad žáky

    1. Žák je povinen docházet do výuky pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných, povinně volitelných a nepovinných předmětů, do kterých se přihlásil, a všech povinných akcí organizovaných školou.
    2. V případě, že se žák v době pravidelného vyučování nezúčastní organizované akce (lyžařský kurz, exkurze, výlety, kulturní představení aj.), je povinen se zúčastnit výuky ve škole podle pokynů třídního učitele.
    3. Opakované bezdůvodné pozdní příchody do vyučování jsou považovány za porušení školního řádu.
    4. Žákům je zakázáno v době celé výuky stanovené rozvrhem hodin opustit budovu školy

    s výjimkou žáků uvolněných z výuky. Z uvedeného plyne, že žák nemůže opustit budovu školy v přestávkách mezi jakýmikoliv dvěma vyučovacími hodinami.

    1. V případě náhlé nevolnosti či zranění žáka zajistí vyučující nebo dohled konající zaměstnanec školy informování o této skutečnosti některého člena vedení školy a následné vyrozumění zákonného zástupce s tím, že případné nutné opuštění budovy je možné pouze za doprovodu zákonného zástupce nebo pověřeného zaměstnance školy. V případě telefonického souhlasu zákonného zástupce žáka je možné umožnit opuštění budovy v doprovodu zákonným zástupcem stanovené zletilé osoby.
    2. Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek
     1. přestávky jsou dány časovým rozmezím mezi jednotlivými vyučovacími hodinami;
    3. Žáci opouštějí budovu školy neprodleně po ukončení vyučování, popřípadě po opuštění školní jídelny či školní družiny.
    4. V odůvodněných případech (odjezdy autobusů, nepříznivé počasí aj.) se mohou žáci se souhlasem zaměstnance školy, který vykonává dohled, zdržovat v dané době ve vymezených prostorách určených dohled vykonávajícím zaměstnancem.
    5. Po poslední vyučovací hodině dopoledního bloku odvádí učitel žáky do šatny a následně ke školní jídelně.
    6. Po poslední vyučovací hodině odpoledního bloku odvádí učitel žáky do šatny a zároveň zajistí odchod žáků z budovy školy.

    Článek 11

    Chování žáků ve škole a při akcích organizovaných školou

    1. Žák je povinen
     1. dodržovat vyučovací dobu stanovenou rozvrhem hodin a přestávek,
     2. pravidelně sledovat informace v EŽK, podepisovat známky jako žák, chránit své přihlašovací údaje do EŽK proti zneužití
     3. na požádání kteréhokoliv zaměstnance školy sdělit svoje jméno a třídu, kterou navštěvuje
     4. plnit úkoly mu uložené vyučujícími, vypracovávat zadané domácí úkoly a nosit do vyučování učebnice, pomůcky a školní potřeby podle pokynů vyučujících,
     5. dodržovat a naplňovat obecná pravidla slušného chování a vyjadřování; zároveň je nepřípustné nošení pokrývek hlavy a doplňků oblečení, které znemožňuji identifikaci žáka,
     6. udržovat v prostorách svého pracoviště v učebnách i v celém areálu školy čistotu a pořádek.
    2. Žáci se o přestávkách se zdržují pouze v tom poschodí, ve kterém se nachází učebna určená podle rozvrhu jejich třídě. Pokud mají volnou hodinu, zdržují se v učebnách a prostorách stanovených rozvrhem, případně se řídí pokynem zaměstnance školy.
    3. Žáci mohou vstupovat tělocvičny, sportovní haly, na půdu, do sklepních prostorů, posilovny, na balkóny jen v doprovodu zaměstnance školy. Osobní výtahy mohou žáci používat jen v doprovodu zaměstnanců školy.
    4. Po chodbách a schodištích chodí žáci vpravo. Při stěhování vchází žáci do učebny až po odchodu třídy předcházející. Do učeben ve 4. poschodí nové budovy odcházejí žáci až těsně před zazvoněním na příslušnou hodinu.
    5. Žáci nesedají na okenních parapetech, krytech ústředního topení. Veškeré manipulace s elektrickými spotřebiči smí vykonávat pouze zaměstnanec školy.
    6. Přespolní žáci se chovají ukázněně při čekání na autobusy, při nastupování do nich a při cestě těmito prostředky. Při vystupování z autobusů před budovou školy přecházejí žáci silnici až po odjezdu autobusu.
    7. Třídní učitel, popřípadě vyučující jednotlivých předmětů, pověřují jednotlivé žáky plněním dalších povinností vyplývajících z režimu školy (hlášení chybějících žáků vyučujícímu, péčí o nástěnku, květiny, o pořádek ve třídě či v učebnách, donášení svačiny,….). V případě, že se vyučující daného předmětu nedostaví na výuku do 5 minut po začátku vyučovací hodiny, je třídní služba povinna tuto skutečnost oznámit v kanceláři školy.
    8. Ve výlučné pravomoci vyučujícího je při vyučovací hodině rozhodovat
     1. o zasedacím pořádku ve třídě,
     2. o uvolnění žáka během hodiny mimo učebnu (např. na WC,..).
    9. Žák má během výuky deaktivované osobní mobilní zařízení, uložené zpravidla v tašce. V případě porušení tohoto pravidla je žák povinen odložit své mobilní komunikační zařízení na učitelem určené místo v učebně a ponechat je tam do konce vyučovací hodiny. Za ztrátu mobilního zařízení nenese škola zodpovědnost a nevztahuje se na něho pojištění školy.
    10. Při výuce je zakázáno pořizování jakéhokoliv audiovizuálního záznamu bez souhlasu vyučujícího, o přestávkách pouze se souhlasem dané osoby.
    11. Všichni žáci si pečlivě opatrují své věci – oděv, pomůcky do tělesné výchovy, pracovního vyučování. Všechny své věci si zřetelně podepíší nebo označí. Nalezené věci se odevzdávají i vydávají majitelům ve vrátnici.
    12. Šatny slouží žákům k odložení svrchních oděvů, bot, přezůvek, cvičebních úborů do tělesné výchovy a aktovek v době oběda. Je zakázáno nechávat v šatně cenné předměty a peníze. Během výuky tělesné výchovy je možné uschovat cennější předměty u vyučujícího tělesné výchovy. Škola nezodpovídá za případnou škodu, která by žákovi vznikla v důsledku porušení tohoto zákazu.
    13. Po vstupu do budovy školy je žák povinen přezout se v šatně do školní obuvi, která nesmí mít podrážku zanechávající stopy na podlaze. Je zakázáno přezouvat se do sportovní obuvi. Při přezouvání do hodin tělesné výchovy se žák řídí pokyny vyučujícího tělesné výchovy.

    Článek 12

    Zacházení žáků s majetkem školy

    1. Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školy šetrně, šetřit školní zařízení a zapůjčené učebnice a chránit je před ztrátou, zničením či poškozením.
    2. Žáci odpovídají škole za škodu na majetku, kterou jí způsobili při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. Způsobenou škodu jsou povinni nahradit uvedením do předešlého stavu nebo finančně. Výše finanční škody bude stanovena podle školou skutečně vynaložených nákladů na odstranění způsobené škody.
    3. V případě ztráty zapůjčené učebnice uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce plnou pořizovací cenu učebnice. V případě poškození učebnice se náhrada řídí vnitřní směrnicí školy k úhradě škody.
    4. Za škodu, která vznikla žákům školy při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola.

    Článek 13

    Pravidla používání internetu ve škole a wifi připojení

    1. V některých prostorách ZŠ je pro žáky k dispozici služba bezdrátového připojení k internetu s označením "zaci" (dále jen WIFI) v době přestávek, před a po vyučování. Na tuto službu není právní nárok a škola neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
    2. Škola neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby a neposkytuje ani technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného přístrojového vybavení. Škola není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících připojení k internetu a službu WIFI vyplynout vůči třetím osobám.
    3. Pro připojení k internetu a využívání služby WIFI platí, že jsou žáci povinni dodržovat všeobecná ustanovení Školního řádu a využívat informační prameny na Internetu v souladu s právními a morálními normami. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
    4. Žák je povinen nakládat s heslem tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití. Žák nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby pracoval pod cizí identitou. Žák se nesmí žádnými prostředky pokoušet získat přístupová práva, která mu nebyla přidělena. Žák nesmí zneužívat připojení a WIFI síť ZŠ k získání neautorizovaných přístupových práv k libovolným informačním zdrojům dostupným počítačovou sítí ZŠ.
    5. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s obsahem nevhodným pro žáka základní školy, pornografií, urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
    6. Správce školní sítě a WIFI má právo provádět všechny úkony nutné k výkonu jeho funkce, včetně případné kontroly dat a monitorování činnosti uživatele.
    7. Je zakázáno stahování velkých souborů (nad 100 MB) nebo nelegálního obsahu prostřednictvím školního připojení a WIFI sítě.
    8. Žák má přísně zakázáno využívat připojení do WIFI sítě v době vyučovací hodiny, kromě případů, kdy s tímto připojením dal souhlas vyučující na vyučovací hodině.
     

     

    Část III.

    Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

    Článek 14

    Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

    1. Škola zajišťuje při výuce, výchově a souvisejících činnostech ve škole a při akcích organizovaných školou mimo budovu školy bezpečnost a ochranu zdraví žáků a ochranu žáků před sociálně patologickými jevy.
    2. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo budovu školy a při akcích organizovaných školou konaných mimo budovu školy zajišťuje škola svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
    3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.
    4. Při akcích organizovaných školou, kdy místo shromáždění je mimo areál školy, začíná dozor na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí dozor na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění a skončení akce oznámí vedoucí akce nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků prokazatelným způsobem.
    5. Žák je povinen se při všech školních činnostech chovat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví svých spolužáků či jiných osob. Při výuce tělesné výchovy, praktických činností a odborných předmětů se žák v rámci bezpečnosti řídí pokyny vyučujících a dodržuje řády odborných učeben.
    6. Žákům je zakázáno nosit do školy a na akce pořádané školou předměty, kterými by mohli ohrozit zdraví své i ostatních.
    7. Povinnost školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje pouze na osoby, které se na pracovišti zdržují s jejím vědomím.

    Článek 15

    Poučení žáků

    1. Žák je na začátku každého školního roku prokazatelně seznámen se Školním řádem, zejména se zásadami bezpečnosti a chování ve škole a při akcích organizovaných školou a se svými právy a povinnostmi. Tato povinnost se týká i v případě příchodu nového žáka v průběhu školního roku.
    2. Vyučující tělesné výchovy a předmětů, které se realizují v odborných učebnách, seznámí před zahájením výuky v daném školním roce žáky se zásadami bezpečnosti a chování při výuce těchto předmětů a s řády odborných pracoven.
    3. Před konáním společných exkurzí, lyžařských a sportovních kurzů a dalších školních akcí jsou žáci předem seznámeni se zvláštními pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví na těchto akcích.

     

     

     

    Článek 16

    Postup při úrazech

    1. Každý úraz, k němuž dojde při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu nebo zaměstnanci školy konajícímu dohled a následně třídnímu učiteli.
    2. Vyučující nebo zaměstnanec školy konající dohled
     1. zajistí první pomoc, popřípadě lékařské ošetření,
     2. vyrozumí o úrazu člena vedení školy,
     3. zajistí informování zákonného zástupce žáka,
     4. provede důkladné šetření příčin a okolností úrazu.
    3. Vyučující nebo zaměstnanec školy konající dohled
     1. provede přesný zápis do knihy úrazů, která je trvale umístěna na sekretariátu školy,
     2. sleduje další okolnosti (následná nepřítomnost žáka ve výuce), na základě kterých se rozhodne, zda bude sepsán záznam o úraze,
     3. při sepisování záznamu o úrazu zajišťuje podklady a spolupracuje s ředitelem a s účetní.
    4. V případě nároku na bolestné předává po ukončení léčení veškeré podklady pro pojišťovnu zákonný zástupce na sekretariátu školy.
    5. Záznamy o úrazech a následné aktualizace záznamů zajišťuje sekretariát školy.

    Článek 17

    Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

    1. Žákům je v areálu školy, v době vyučování a při akcích organizovaných školou zakázáno
     1. při řešení vztahových problémů používat fyzické a psychické násilí,
     2. vnášet, prodávat, podávat, anebo zde užívat návykové látky anebo takové látky, které napodobují tvar, vzhled návykových látek anebo evokují jejich chuť,
     3. přinášet tiskoviny a jiné materiály propagující rasovou nesnášenlivost, násilí, pornografii, činnost sekt a další negativní jevy, které poškozují fyzické a duševní zdraví člověka nebo mohou negativně ovlivňovat vývoj osobnosti.
    2. Pedagogičtí pracovnici jsou povinni soustavně sledovat klima ve třídě, vyučovací skupině, v i mimo vyučovací době (o přestávkách, v šatnách, jídelně,…) a v případě podezření na výskyt sociálně patologických jevů podle závažnosti dané situace buď neprodleně řešit, nebo upozornit členy vedení školy na tuto skutečnost.
    3. Osvětovou, metodickou a odbornou pomoc žákům, rodičům i pedagogům při řešení této problematiky zajišťují výchovný poradce a metodik prevence.

     

     

     

    Část IV.

    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

    Článek 18

    Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

    1. Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí škola vydává výpis z vysvědčení.
    2. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení škola v zásadě používá klasifikaci.
    3. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce o použití slovního hodnocení.
    4. Výsledky vzdělávání žáků, kteří se vzdělávají podle RVP ZŠ speciální, se hodnotí slovně.
    5. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. V případě slovního hodnocení převede škola pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

    Článek 19

    Zásady hodnocení žáků

    1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu.
    2. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
    3. Hodnocení respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

    Článek 20

    Hodnocení chování

    1. Předmětem hodnocení chování žáka je posouzení úrovně dodržování pravidel školního řádu ve škole a na akcích pořádaných školou. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy v souladu s § 31 odst. (3) školského zákona se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností. Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
    2. Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni
     1. 1 – velmi dobré (žák respektuje školní řád; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle),
     2. 2 – uspokojivé (žák se chová v zásadě v souladu se školním řádem; dopustí se závažnějšího přestupku nebo opakovaně se dopouští méně závažných přestupků; je přístupný výchovnému působení, má snahu o zlepšení),
     3. 3 – neuspokojivé (chování žáka je v rozporu se školním řádem; dopouští se opakovaně závažných přestupků; neprojevuje snahu o nápravu, výchovná opatření jsou neúčinná).
    3. Klasifikaci z chování provádí třídní učitel, 2. nebo 3. stupeň může být udělen za těchto podmínek
     1. po projednání v pedagogické radě,
     2. po projednání se zákonnými zástupci (tito nemusí vyslovit souhlas, ale musí být předem informováni o problémech s chováním žáka),
     3. rodiče mohou požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků klasifikace z chování; ředitel školy provede posouzení této klasifikace a jeho rozhodnutí je konečné.
     

    Článek 21

    Hodnocení jednotlivých předmětů

    1. Obsahem hodnocení žáka v jednotlivých předmětech je posouzení úrovně dosažených výsledků za hodnocené období, a to vzhledem k očekávaným výstupům stanoveným v ŠVP, ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Hodnocení zahrnuje i posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho individuálním vývoji a v přístupu ke vzdělávání.
    2. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu
     1. 1- výborný,
     2. 2- chvalitebný,
     3. 3 – dobrý,
     4. 4 – dostatečný,
     5. 5 – nedostatečný,
     6. jestliže je žák z výuky některého předmětu z rozhodnutí ředitele školy uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn (a)“,
     7. jestliže nelze žáka z předmětu hodnotit, uvádí se na výpisu z vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen (a); totéž se uvede na vysvědčení, pokud nelze žáka hodnotit z daného předmětu ani v náhradním termínu.
    3. Pro potřeby klasifikace rozdělujeme předměty do dvou skupin
     1. předměty naukového charakteru; v těchto předmětech tvoří základ pro hodnocení výkon žáka. Žákův přístup (aktivita, spolehlivost, disciplinovanost) tvoří doplňkové hledisko klasifikace. V těchto předmětech je nezbytné zajistit dostatečnou frekvenci dílčího hodnocení a klasifikace (minimálně 2x ústní zkoušení za pololetí); která má dopředu stanovenou „váhu“ (0,25 – 2x). Celková klasifikace není výsledkem průměru známek žáka v daném předmětu, nýbrž výsledkem hodnocení jeho úrovně zvládnutí výstupů, které definuje školní vzdělávací program,
      Při hodnocení písemných prací se používá tato stupnice:
      • 1:  100 – 85 %
      • 2:  84 – 70 %
      • 3:  69 – 45%
      • 4:  44 – 21 %
      • 5:  20 – 0 %
     2. předměty praktického, výchovného a estetického charakteru; v těchto předmětech tvoří pro hodnocení a klasifikaci rozhodující hledisko úroveň přístupu žáka ke zvládání požadovaných činností; je žádoucí soustavné hodnocení žáků, které ovšem nemusí mít formu klasifikace, ale i slovního hodnocení.
    1. V případě použití slovního hodnocení se učitel zaměří zejména na následující oblasti
     1. ovládání předepsaného učiva
     2. úroveň myšlení
     3. vyjadřování myšlenek
     4. aplikace vědomostí
     5. píle a zájem o učení

     

    klasifikační stupeň 1

    1. ovládání předepsaného učiva – bezpečně ovládá
    2. úroveň myšlení – žák je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
    3. vyjadřování myšlenek – výstižně a poměrně přesné
    4. aplikace vědomostí – spolehlivě a uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně
    5. píle a zájem o učení – učí se svědomitě a se zájmem

     

    klasifikační stupeň 2

    1. ovládání předepsaného učiva – ovládá
    2. úroveň myšlení – uvažuje celkem samostatně
    3. vyjadřování myšlenek – celkem výstižně
    4. aplikace vědomostí – dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení, malé, nepříliš časté chyby
    5. píle a zájem o učen – učí se svědomitě

     

    klasifikační stupeň 3

    1. ovládání předepsaného učiva – v podstatě ovládá
    2. úroveň myšlení – menší samostatnost v myšlení
    3. vyjadřování myšlenek – myšlenky vyjadřuje s malými obtížemi
    4. aplikace vědomostí – za pomoci učitele nachází a odstraňuje své chyby
    5. píle a zájem o učení – v učení a práci nepotřebuje velké podněty

     

    klasifikační stupeň 4

    1. ovládání předepsaného učiva – ovládá částečně, má značné mezery ve vědomostech a dovednostech
    2. úroveň myšlení – myšlení nesamostatné
    3. vyjadřování myšlenek – myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
    4. aplikace vědomostí – dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
    5. píle a zájem o učení – malý zájem o učení, potřebuje stále pobídky a pomoc

     

    klasifikační stupeň 5

    1. ovládání předepsaného učiva – neovládá
    2. úroveň myšlení – na návodné otázky odpovídá nesprávně
    3. vyjadřování myšlenek – nedokáže vyjádřit své myšlenky, nereaguje na otázky
    4. aplikace vědomostí – praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci učitele
    5. píle a zájem – veškerá pomoc a pobízení jsou neúčinné

    Článek 22

    Komisionální zkouška

    1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech
     1. koná-li opravné zkoušky,
     2. požádá-li zákonný zástupce žáka o jeho přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.
    2. Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná a tvoří ji
     1. předseda, kterým je ředitel nebo jím pověřený učitel,
     2. zkoušející, kterým je zpravidla učitel vyučující žáka danému předmětu,
     3. přísedící, kterým je učitel s odbornou kvalifikací pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu.
    3. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
    4. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
    5. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.
    6. Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise a termínu konání zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole.
    7. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

    Článek 23

    Způsob získávání podkladů pro hodnocení

    1. Hodnocení provádí pedagogický pracovník, který vyučuje danému předmětu a který za toto hodnocení nese odpovědnost. Výjimku tvoří komisionální zkoušky.
    2. S pravidly pro hodnocení v daném předmětu seznámí vyučující žáky na začátku klasifikačního období.
    3. Průběžné hodnocení výkonu žáka je třeba provádět během vyučovacího procesu. Formy tohoto hodnocení jsou v kompetenci učitele, např. ústním hodnocením výkonu a přístupu žáka, bodováním, známkou (1 až 5) aj. Zákonný zástupce je informován prostřednictvím žákovské knížky v případě použití klasifikace a při použití jiných forem toto seznámení provede učitel v případě, když toto hodnocení má zásadní význam pro hodnocení za klasifikační období.
    4. Výsledky hodnocení oznamuje vyučující žákovi neprodleně. V případě ústního zkoušení okamžitě, v případě písemných prací v co nejkratším možném termínu.
    5. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci hodnocení žáka, aby mohl doložit správnost celkového hodnocení i způsob získání podkladů pro něj.
    6. Jestliže se na výuce žáka v jednom předmětu podílejí dva vyučující, spolupracují oba při hodnocení žáka.
    7. Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka získává vyučující zejména těmito metodami, formami a prostředky
     1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
     2. soustavným sledováním práce a výkonů žáka a jeho připraveností na vyučování,
     3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové…),
     4. didaktickými testy,
     5. kontrolními písemnými pracemi,
     6. rozsah a počet takto získaných podkladů musí odpovídat charakteru předmětu a jeho týdenní dotaci.
    8. Termíny kontrolních celohodinových písemných prací oznámí vyučující rodičům i žákům s předstihem prostřednictvím EŽK a jsou stanoveny s ohledem na písemné práce v jiných předmětech s cílem nepřetěžování žáků.

    Článek 24

    Celkové hodnocení

    1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního nebo druhého pololetí školního roku vyjadřuje výsledky klasifikace v povinných a povinně volitelných předmětech a klasifikaci chování, nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.
    2. Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje na vysvědčení stupni
     1. prospěl (a) s vyznamenáním,
     2. prospěl (a),
     3. neprospěl (a),
     4. nehodnocen (a).
    3. Kritéria celkového hodnocení jsou dána vyhláškou č. 45/2012 Sb. v platném znění.

    Článek 25

    Výchovná opatření

    1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
    2. Každý pedagogický pracovník může navrhnout třídnímu učiteli nebo řediteli udělení výchovného opatření.
    3. O udělení výchovného opatření rozhoduje třídní učitel (pochvala třídního učitele, napomenutí, důtka třídního učitele) nebo ředitel (pochvala ředitele školy, důtka ředitele). Výchovná opatření ředitele školy podléhají projednání v pedagogické radě. Zákonný zástupce je prokazatelně informován o udělení výchovného opatření.
    4. Udělení výchovného opatření se zaznamenává do dokumentace školy.
    5. Udělená kázeňská opatření v průběhu klasifikačního období jsou podkladem pro hodnocení chování za toto období.
    6. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

    Článek 26

    Sebehodnocení

    1. Sebehodnocení žáka slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci žáka.
    2. Sebehodnocením se žák učí objektivně, sebevědomě a současně sebekriticky posuzovat své vlastní vědomosti, dovednosti, schopnosti, sociální role v kolektivu apod.
    3. Součástí sebehodnocení žáka je získávání a zdokonalování schopnosti
     1. nalézt ve vlastní práci klady,
     2. odhalit chybu (kontrola práce, opravování),
     3. posoudit chybu (závažnost chyby, příčiny),
     4. najít cestu k odstranění chyby.
    4. Vyučující soustavně vede žáky k sebehodnocení, stanovuje a objasňuje jeho kritéria vzhledem k možnostem a věku žáků, vytváří prostor a podmínky pro jejich sebehodnocení.
    5. Vyučující žáky motivuje a zapojuje do hodnocení tím, že
     1. při seznamování žáků se svým vlastním hodnocením jim vysvětluje postup a důvody hodnocení,
     2. nechává žáky hodnotit jejich vlastní výkony,
     3. pravidelně konfrontuje sebehodnocení žáků se svým hodnocením jejich výsledků,
     4. nechává žáky hodnotit výkony spolužáků podle předem daných kritérií, přičemž vždy trvá na odpovídajícím zdůvodnění,
     5. poskytuje doporučení k překonávání neúspěchu.

     

    Část V.

    Závěrečná ustanovení

    1. Zrušuje se Školní řád ZŠ T. G. Masaryka, Bojkovice vydaný dne 1. 9. 2022 
    2. Tento školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 29. 8. 2023 a byl projednán a schválen Školskou radou dne 11. 9. 2023 a nabývá účinnosti dne 12. 9. 2023.


     V Bojkovicích dne 1. září 2023