• Školní rok 1968/ 69

    Školní rok 1968/69 probíhal podle zápisu v kronice na zdejší škole dosti bouřlivě. Zástupce ředitele Jaroslav Pavlík a učitelé Ladislav Kocman, Oldřich Matějík a Vlastimil Ogrodník, kteří veřejně vystupovali jako zastánci nového politického Dubčekova vedení a kriticky se vyjádřili k současnému vedení školy, byli po nástupu "normalizace" přeloženi do Starého Hrozenkova, do Bánova, do Šumic a na Žítkovou. Nejvíce na to doplatil Jaroslav Pavlík, který těžce onemocněl a v roce 1980 zemřel. Jeho manželka ho přežila o dva dny.

    Manželé Valáškovi odešli do důchodu, zástupce řediteli Zdeněk Rára do funkce okresního školního inspektora a na místo zástupce ředitele nastupují Vladislav Juřena a Jiljí Sedlář, František Burša zůstává i nadále ředitelem školy.

     

    Školní rok 1969/ 70

    Ve školním roce 1969/70 začíná povinné ideověpolitické vzdělávání učitelů se závěrečnými pohovory, které se každoročně opakovalo až do roku 1989.

     

    Školní rok 1972/ 73

    Na konci školního roku 1972/73 odchází do důchodu ředitel školy František Burša. Vedením školy byl ustanoven Přemysl Herinek. Havarijní stav školy trvá i nadále. Vedení školy zpracovalo rozbor technického i hygienického stavu školních budov a předalo jej MNV. O bojkovskou školu se začíná zajímat okresní hygienička, vedoucí školního odboru i předseda ONV. Kromě budov neodpovídá hygienickým požadavkům ani nábytek a vybavení kabinetů. Pracovní vyučování probíhá ve sklepních prostorách, neboť dílna slouží z nedostatku prostoru jako učebna chemie.

    I když materiální i hygienické podmínky pro zájmovou činnost žáků byly svízelné, dosahují naši žáci pod vedením učitelů Zdeňka Ogrodníka, Miroslavy Prachařové a Evy Lahutové řady významných úspěchů ve sportovních soutěžích i v nácviku na spartakiádu. K velmi dobré úrovni zájmové tělovýchovy přispělo uzavření dohody mezi ZDŠ a TJ Zeveta (např. propůjčení sálu závodního klubu k nácviku na spartakiádu, neboť školní tělocvična byla mimo provoz).

    Během prázdnin roku 1974 bylo započato s generální opravou elektroinstalace a vodoinstalace. Tato oprava pokračuje za plného provozu i během nového školního roku.

     

    Školní rok 1976/ 77

    Ve školním roce 1976/77 se v prvních třídách záčíná s "novým pojetím československé výchovně vzdělávací soustavy". Učitelky 1. stupně se pravidelně zúčastňují potřebného proškolování, jímž postupně prošli i všichni vyučující 2. stupně.

    Od 1. září 1981 byla v důsledku havarijní situace uzavřena budova národní školy č. 172 a nejmenší školáci začínají dojíždět do škol v okolních obcích. V tomto školním roce odchází na vlastní žádost ředitel Přemysl Herinek a novým ředitelem byl ustanoven Zdeněk Bařinka.

     

    Školní rok 1983/ 84

    Podmínky pro výuku se poněkud zlepšily počátkem školního roku 1983/84 tím, že základní škola dostala do užívání budovu bývalé mateřské školy 1, ulice Husova 59, kde kromě tří tříd prvního stupně byla umístěna i školní družina. V této době patří pod ředitelství základní školy celkem tři pracoviště:

    • budova č. 460, kde byl umístěn celý druhý stupeň
    • budova v Husově ulici
    • budova školy v části Krhov
    • pro vyuku pracovního vyučování byly využívány místnosti bývalého Městského domu pionýrů a mládeže v Sušilově ulici
     

    Školní rok 1984/ 85

    Školní rok 1984/85 probíhal v rámci akcí a oslav na počest 40. výročí osvobození naší vlasti. Konaly se četné soutěže, besedy s účastníky bojů a s kronikáři obcí. Koncem května byla uspořádána slavnostní akademie pro žactvo i občany Bojkovska. Kulturní vystoupení se střídala s ukázkami spartakiádních skladeb, na něž po celý školní rok systematicky nacvičovalo celkem 300 chlapců a děvčat I. i II. stupně.

     

    Školní rok 1985/ 86

    Ve školním roce 1985/86 byly provedeny mnohé technické úpravy v prostorách školy a zakoupen nový pozemek pro pracovní vyučování. Přesto škola stále bojovala s nedostatkem prostoru a také školní jídelna byla trvale umístěna v suterénních místnostech, které neodpovídaly svou kapacitou velkému množství strávníků.

    V kronikách této doby se každoročně uváděl přehled úspěchů, kterých naši žáci dosáhli v různých soutěžích. Z osmdesátých let jsme vybrali:

    • Jaromíra Svitáková - 4. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce
    • Zdeněk Husták - 3. místo v krajském kole s postupem do kola národního v soutěži Mladý historik
    • Pavla Kostková - olympiáda českého jazyka v krajském kole
    • Oldřich Cimbálek - krajské kolo recitační soutěže