• Co potřebuje prvňáček

    • Doporučujeme pořídit tyto pomůcky:

     • 2 trojhranné tužky
     • průhlednou kapsičku na číslice
     • průhledný obal na sešity a učebnice
     • zásobník na písmenka
     • pastelky Progressa
     • pastelky (vhodnější jsou trojhranné)
     • voskové pastelky
     • vodové barvy
     • plochý štětec  č. 12, kulatý štětec č. 8
     • kelímek na vodu
     • plastelínu
     • nůžky
     • lepidlo značky Kores
     • zástěrku nebo tričko do výtvarné výchovy a pracovní činnosti
     • přezůvky (podepsané, nazouváky nejsou vhodné)
     • obaly na sešity, učebnice
     • do tělesné výchovy: tričko, cvičky nebo sálovky, kraťasy a tepláky – vše podepsané – uložené
     • v plátěném pytlíku, botasky na cvičení venku
     • plátěné prostírání na svačinu 
   • Desatero pro rodiče předškoláka

   • 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé. Mělo by umět:

    • zachovávat správné držení těla
    • běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky
    • být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více)
      

    2. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze. Mělo by umět:

    • svléknout se, obléknout se, obout se
    • zvládat osobní hygienu
    • dokázat se postarat o své věci
      

    3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti. Mělo by umět:

    • vyslovovat správně všechny hlásky
    • mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět jednoduchý příběh, popsat situaci apod.
    • přirozeně a srozumitelně hovořit s dospělými, s dětmi, vést rozhovor, domlouvat se
      

    4. Dítě by mělo ovládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Mělo by umět:

    • zručně zacházet s předměty denní potřeby, hrát si s hračkami, pomůckami a nástroji
    • zvládat činnost s drobnějšími předměty
    • držet správně tužku
    • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary
    • rozlišovat pravou a levou stranu, pravou a levou ruku
    • upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení a jiných činnostech
      

    5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Mělo by umět:

    • rozlišovat podstatné znaky předmětů
    • skládat obrázky z různých tvarů
    • nalézat rozdíly na dvou obrázcích, doplňovat detaily
    • rozlišovat zvuky
      

    6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace. Mělo by umět:

    • ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, chápat, že číslovka vyjadřuje počet
    • rozpoznat odlišné tvary a tělesa
    • rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů (velikost a tvar), nacházet společné a rozdílné tvary
    • rozumět časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, vedle, nahoře, později, dnes, včera), pojmům označujících velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký)
      

    7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť. Mělo by umět:

    • udržet soustředěnou pozornost po určitou dobu
    • věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé a které mu byly zadány
    • znát říkadla, básničky, písničky
    • postupovat při činnostech podle pokynů
    • pracovat samostatně
      

    8. Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné. Mělo by umět:

    • být na určitou dobu bez problémů odloučeno od rodičů
    • chovat se kontrolovaně, bez výrazných výkyvů v náladách
    • ovládat své pocity
    • uplatňovat základní společenská pravidla (zdravit, poděkovat, požádat, omluvit se)
    • navazovat kontakty s dítětem a s dospělým, komunikovat s nimi (kamarádit se, vyhledávat partnera na hru, v zájmu hry se domlouvat, rozdělovat a měnit role)
    • k dětem se chovat přátelsky, citově a ohleduplně
    • brát ohled na druhé (dokázat se dohodnout, počkat, vystřídat se)
      

    9. Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech. Mělo by umět:

    • pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické nebo hudební představení
    • vyprávět, co vidělo, slyšelo, dokázat říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo
    • zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít své oblíbené hrdiny
    • znát celou řadu písní, básní a říkadel, reprodukovat je, zpívat
    • kreslit, malovat, modelovat, vytvářet
      

    10. Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí. Mělo by umět:

    • vyznat se ve svém prostředí (doma, ve škole)
    • vědět, jak se má chovat (např. doma, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími a neznámými lidmi)
    • mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě (např. znát části těla, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišovat různá povolání, znát názvy některých zvířat a dalších živých tvorů)
    • rozumět běžným okolnostem, s nimiž se bezprostředně setkává (např. podnebí, počasí, proměny ročních dob)
    • Rady rodičům prváčků

     • buďte připraveni na to, že úspěch střídá neúspěch - děti zbytečně nestresujte, spíše než trest za neúspěch volte pochvalu za úspěch
     • rodič by neměl suplovat práci učitele, ale pravidelná kontrola připravenosti (splněných úkolů apod.) dle rozvrhu nemůže uškodit
     • dohlížejte na to, aby děti nenosily ve školní aktovce zbytečnosti a tím si nezpůsobovaly vady páteře
     • hovořte s dětmi pravidelně nejen o škole, ale i o běžných životních událostech, radostech i problémech. Buďte jim oporou, ale také přirozenou autoritou, která trvá na svých rozhodnutích.
     • všímejte si výrazných změn v chování, které mohou být důsledkem tajeného neúspěchu, konzumace alkoholu či drog (ve vyšších ročnících)
     • uvědomte si, že pokud dítě tají svůj neúspěch - falšuje známky v žákovské knížce apod., má z vás strach
     • nezapomínejte na včasné řešení problémů společně se školou a učitelem - vzájemná spolupráce a informovanost je základem úspěchu
     • jako rodiče jste ze zákona plně odpovědni za řádnou docházku svých dětí do školy - zbytečně je neuvolňujte na rekreace a dovolené v průběhu školního roku. Po ošetření u lékaře, pokud je dítě zdravé, musí ještě týž den nastoupit do školy.