• Postup při integraci žáka

     • Konzultace rodičů dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami s výchovným poradcem
      Mgr. Jiří Šmíd, jiri.smid@zsbojkovice.cz, 777 900 269
     • Vyšetření ve školském poradenském zařízení (ŠPP) – pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče
     • Předání potřebné dokumentace škole a projednání doporučení ke vzdělávání dítěte s výchovným poradcem
     • Podání žádosti o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) řediteli školy
     • Udělení škole písemného informovaného souhlasu s poskytováním podpůrných opatření dítěti (součástí žádosti)
     • Rozhodnutí ředitele školy o vzdělávání podle IVP
     • Vypracování IVP dle platného doporučení
     • Zařazení žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče, zajištění potřebných pomůcek, popř. zřízení funkce asistenta pedagoga
     • Vyhláška č. 27/2016 v platném znění