• Školní rok 1989/ 90

    Celkový počet žáků: 583 - z toho 1. stupeň 102, 2. stupeň 481

    Počet pedagogických pracovníků: 34

    Oblast vzdělávací a rozsah politických a personálních změn

    Školní rok začal pravidelně jako kterýkoliv rok předcházející a nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo být něco jinak Po mnoho let se učilo v neutěšených a nedůstojných materiálních podmínkách, v neustálém napětí a politickém strachu. Bez perspektiv zlepšení. ZO KSČ, odborová organizace i náš zřizovatel město Bojkovice se zajímalo pouze o politické a stranické záležitosti a o materiálních a hygienických podmínkách ve škole mnoho nevěděly nebo je to ani nezajímalo.

    Dějiny se hnuly kupředu nenadále a nečekaně. Demonstrace studentů 17. listopadu v Praze na Karlově všechno změnila.

    A jak to vypadalo v bojkovské škole a na našem okrese?

    27. listopadu 1989 se škola připojila ke Generální stávce

    8. prosince bylo ve škole založeno Občanské fórum

    12. prosince byla svolána první oficielní schůze OF, kde byly vedení školy písemně předloženy požadavky učitelů i správních zaměstnanců. Mluvčími byli zvoleni Pavla Študentová a Zdeněk Ogrodník.

    Mluvčím OF všech učitelů okresu byl zvolen Dr. Ladislav Kocman, učitel naší školy.

    Na okresech se zakládají nové instituce - odbory školství. Prvním ředitelem po demokratické volbě zástupců jednotlivých škol se ve Slováckém divadle stává Jaroslav Slavík, učitel z Hluku. Jenom o několik málo hlasů má Dr. Ladislav Kocman, který se stává jeho zástupcem a 1. února roku 1990 opouští naši školu a odchází pracovat na Školský úřad do Uherského Hradiště.  

    29. prosince byl po odstoupení Gustáva Husáka aklamací zvolen prezidentem ČSR Václav Havel.

    2. ledna 1990 na mimořádné schůzi učitelského sboru se vyjadřovala důvěra řediteli školy. Zdeněk Bařinka důvěru nedostal a 19. ledna požádal o odstoupení z funkce. Poněvadž jeden z hlavních kandidátů na nového ředitele Dr. Ladislav Kocman byl dočasně pověřen funkcí zástupce ředitele Školského úřadu v Uherském Hradišti, současný ředitel "dovedl" školu do konce května roku 1990. Poté 1. června po vítězném konkursním řízení převzal školu jako nový ředitel Dr. Ladislav Kocman. Svými zástupci jmenoval Zdeňka Bařinku a Zdeňka Ogrodníka.

    27. března roku 1990 byl svolán místními učiteli a OF mítink občanů a veřejnosti na Dům kultury, kde se měla řešit situace v základním školství. Zájem byl veliký, dokonce i za účasti všech okresních představitelů a s předsedou Okresního národního výboru Jančářem. Diskuse byla plodná, bohužel plná emocí, v níž převládaly různorodé názory, mnohdy naivní až hloupé / prodejme jeden tank a postavme novou školu/. Mítink nic nevyřešil, pouze rozčeřil hladinu emocí.

    Konec školního roku se zklidnil. Bylo vyřešeno nové personální obsazení vedení školy a řediteli Kocmanovi všichni věřili.

    Oblast investiční

    Byly přepracovány plány nového učebnového pavilonu s využitím podkroví, sklepů a změna rovné střechy na valbovou vazbu.

    V průběhu roku byla prováděna pravidelná údržba a opravy.

    Další informace

    7. března roku 1990 škola uspořádala za velké účasti veřejnosti Kulturní večer ke 140. výročí narození T. G. Masaryka. Z této akci byla odeslána na MŠMT žádost o navrácení čestného názvu školy se jménem našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

    V krajském finále lehkoatletického čtyřboje zvítězila družstva mladších i starších žáků. Vítězem v jednotlivcích starších žáků se stal Miloš Klimeš.

    Družstvo starších žáků se stalo v Brně Přeborníkem Jihomoravského kraje ve volejbale.

     

    Školní rok 1990/ 91

    Celkový počet žáků: 558 žáků - z toho 1. stupeň 112, 2. stupeň 446 žáků

    Počet pedagogických pracovníků: 34

    Oblast vzdělávací

    Hluboké politické a sociální změny se odrazily i ve školství. Silně byla zasažena rozpočtová sféra, najednou se nedostává dostatek peněz na učebnice a na pomůcky, končí centrální zásobování. Ukončuje se výuka jazyka ruského, kterou má nahradit angličtina, popřípadě němčina či francouzština. Nejsou však učitelé ani učebnice. Ředitelé si radí, jak se dá, obyčejně neefektivně. Je potřeba nahradit staré učebnice dějepisu, občanské nauky, literatury a další. Zatím se vyškrtávají nevhodné kapitoly, texty si učitelé připravují sami, něco se cyklostiluje, poněvadž kopírky ještě nejsou. Žáci proto popíší podstatně více sešitů než v minulosti.

    13. prosince roku 1990 vešel v platnost nový zákon O státní správě a samosprávě ve školství, což je ze strany učitelstva dlouho očekávaný akt. Jsou vytvořeny Školské úřady, které se stávají zaměstnavateli učitelů i správních zaměstnanců, budou rozhodovat o přerozdělování finančních prostředků, vykonávat kontrolní činnost atd. Jedná se t.zv. odvětvový systém.

    V naší škole se vyučuje na 4 pracovištích, a to v ZŠ Krhov, v bývalých městských jeslích, bývalé mateřské škole na Husově ulici a ve staré školní budově na ulici Štefánikově, v minulosti Leninově.

    Vedení školy řeší nevytopitelnost všech svých zařízení, výuku tělesné výchovy v jediné, malé a nevyhovující tělocvičně, prostory pro školní družinu, která provozuje svou činnost v kmenových třídách 1. stupně na Husově ulici. Dále naprosto nedůstojné a hygienicky nevhodné prostory školní jídelny, žákovské šatny a samozřejmě geometrickou řadu problémů zaostalé základní školy v Bojkovicích.

    Investiční oblast

    Dokončují se plány na výstavbu učebnového pavilonu, plynové kotelny, připravuje se generální oprava ústředního topení. O prázdninách se provádějí stavební úpravy v městských jeslích pro 3 třídy 1. stupně. Mění se zde dispozice kuchyně a školní jídelny. V Krhově se opravuje kotelna.

    Další informace

    Po podzimních komunálních volbách v roce 1990 je zvolen novým starostou města  Dr. Ladislav Kocman za ODS. Poté odchází z funkce ředitele školy, jehož působení zde bylo velmi krátké. 12. prosince téhož roku je jmenován novým ředitelem školy Zdeněk Ogrodník. Ponechává si původního zástupce Zdeňka Bařinku a od 1. ledna roku 1991 jmenuje druhým zástupcem školy Jiřího Dolinského.

    První porevoluční ministr školství Milan Adam zrušil funkci výchovných poradců, ale následující ministr Petr Vopěnka, jmenován 29. června roku 1990, k 1. lednu roku 1991 tuto funkci opět zavedl.

    Pětičlenná Městská rada složená z osobností s vysokoškolským vzděláním včele s učitelem a starostou Dr. Ladislavem Kocmanem ohlásila veřejnosti svou prioritu. Tou bylo zlepšení podmínek k výuce základního školství.

     

    Školní rok 1991/ 92

    Celkový počet žáků: 579 žáků - z toho 1. stupeň 108 žáků, 2. stupeň 471 žáků

    Počet pedagogických pracovníků: 34

    Oblast vzdělávací

    Druhý rok nového vedení školy je prostoupen snahou o alespoň mírné zlepšení podmínek k učení. Čtyři pracoviště, vzdálené od sebe až tři kilometry, nejsou vskutku ideálním příkladem péče zřizovatele o svou školu. V nedávné minulosti se dávala přednost budování nových restaurací a pohostinství, ve kterých mohli pracující alespoň na chvíli zapomenout na výdobytky socialismu.

    Vlastními silami si žáci vyšších tříd začali smirkovat a natírat lavice, učitelé vylepšovali prostředí v rámci svých možností, v některých případech, především na 1. stupni, celé třídy vymalovali tatínkové žáků.

    Město společně s vedením školy začalo dokončovat projekt výstavby nového učebnového pavilonu a perspektivně připravovalo další smysluplné řešení základního školství.

    Oblast investiční

    Začala generální oprava ústředního topení s výstavbou plynové kotelny ve staré školní budově na Štefánkově ulici. Současně se začalo s výkopovými pracemi čističky odpadních vod. Obě stavby, kromě montáže odborných technologií, byly svěřeny drobné provozovně města Bojkovice.

    Probíhala základní údržba a opravy na všech čtyřech pracovištích.

    Další informace

    27. března roku 1992 se uskutečnila na Domě kultury velká vzpomínková akce k 400. výročí narození našeho krajana Jana Ámose Komenského.

    Družstvo starších žáků se stalo krajskými přeborníky v Poháru rozhlasu a Mistry republiky. Za účasti několika zahraničních družstev jsme  se zúčastnili mítinku v Jablonci nad Nisou, kde jsme obsadili třetí příčku.

    Na počátku měsíce června se konaly parlamentní volby, ve kterých zvítězila Občanská demokratická strana.

     

    Školní rok 1992/ 93

    Ve školním roce 1992/93 je ustanovena už dříve povinná devítiletá školní docházka. V dalších letech se žáci mohli rozhodnout, zda ukončí základní školu v osmém nebo devátém ročníku.

     

    Školní rok 1996/ 97

    Ve školním roce 1996/97 už museli všichni povinně absolvovat devět tříd na základní škole.

    V průběhu devadesátých let se i na naší škole definitivně skončilo s vyukou ruského jazyka a žáci si vybírají mezi jazykem anglickým a německým. Velkému zájmu se těší také informatika.

    Žáci mohou pracovat s počítači nejen pod vedením učitelů ve vyučovacích hodinách, ale ve čtyřech učebnách jsou volně přístupné od rána až do pozdního odpoledne. Pro učitele je zařízeno informační centrum. V něm mají učitelé plně k dispozici knihovnu, která se neustále rozrůstá, a počítač s připojením na internet.