• Řád školního žákovského parlamentu

   • I. Obecná ustanovení

    1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. V každé třídě druhého stupně, je volen jeden zástupce.
    2. Předsedou parlamentu je jeden z učitelů, který je jmenován vedením školy.

    II. Cíl školního parlamentu

    1. Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli, vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.
    2. Předcházet jevům jako "ŠIKANA", "FYZICKÉ OBTĚŽOVÁNÍ", "PSYCHICKÉ VYDÍRÁNÍ" a podobně.
    3. Učit žáky odpovědnosti, demokratické diskusi a řešení problémů.
    4. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, jež se ve škole vyskytnou, a zaručuje realizaci nalezených řešení.
    5. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost.

    III. Činnost školního parlamentu

    1. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou dvakrát do roka. Schůzi svolává vždy předseda. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu.
    2. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
    3. Každá připomínka bude ředitelem školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou žákům.
    4. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky.

    IV. Závěrečné ustanovení

    Řad byl schválen a vešel v platnost dne 1. září 2015.