• Školní družina

    • Školní družina slouží:

     • k výchově
     • k vzdělávání
     • k rekreaci žáků mimo vyučování.

     Provoz:

     • Ranní družina:  6:00 - 7:45 hodin
     • Odpolední: 11.30 až 17.00 hodin v budově vstupního a stravovacího pavilonu - druhé patro.

     Žáci se přihlašují písemně formou zápisního lístku. Rodiče sdělí vychovatelce školní družiny rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.

     Každá nepřítomnost musí být rodiči omluvena v systému EduPage.

     Kontakt:
     Jitka Hanková, vedoucí vychovatelka
     tel: 773 460 232
     e-mail: jitka.hankova@zsbojkovice.cz 

      

   • Stanovení výše úplaty ve školní družině

   • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

    • Stanovuji výši měsíční úplaty ve školní družině na částku 170 Kč/ měsíc. Úplata je splatná jednorázově bezhotovostním bankovním převodem na účet školy na základě platebního příkazu v EduPage vždy za období září–prosinec do 30. 9 a za období leden–červen do 31. 1.
    • Pokud se žák přihlásí do školní družiny dodatečně, úplata se vybere za období plánované docházky.
    • Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka.
    • Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny, bude mu vrácena úplata za celé měsíce následující po odhlášení z docházky.
    • Při příležitostném umísťování žáků do školní družiny se částka za žáka a za návštěvu stanovuje na 30 Kč. Tato částka se vybírá zpětně každý měsíc.

    V Bojkovicích dne 25. 8. 2023

    Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel školy

   • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

   • Obecná ustanovení

    Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

     

    Poslání školní družiny

    Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky.

    Činnost družiny je určena přednostně pro účastníky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i účastníci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i účastníci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

     

    1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

    1.1. Účastníci jsou povinni

    a) řádně docházet do školní družiny,

    b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

    c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

    d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

    e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

    c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka, a změny v těchto údajích.

    1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným účastníkům, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

    1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

    1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spoluúčastníků; účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

    1.5 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti účastníka.

    1.6 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

    1.7 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

    1.8 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se účastník takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí účastníka ze školského zařízení.

     

    2. Provoz a vnitřní režim školy

    Přihlašování a odhlašování

    Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

    2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

    2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

    2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

    2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
    a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

    b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,

    c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

    a tuto skutečnost prokáže řediteli.

    2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze školní družiny.

     

    3. Organizace činnosti

    3. 1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 7:45 hodin. a od 11:30 do 16:30 hodin

    3. 2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

    1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
    2. na základě předchozí dohody s městským úřadem kontaktuje pracovníka městského úřadu,
    3. požádá o pomoc Policii ČR,

    3. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

    3. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

    3.5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování.

     3. 6 Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i účastníci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.

     

    4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

    4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou, účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

    4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

     

    4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

    Při úrazu vychovatelé poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

     

    5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, účastníků a studentů.

    5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

    5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně svému vychovateli. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, tříd.

    5.3. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatele, který zajistí jejich úschovu.     

     

    6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků a studentů.

    6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se použijí ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

    5.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

    7. Dokumentace

     

    V družině se vede tato dokumentace:

    1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
    2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
    3. celoroční plán činnosti,
    4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
    5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
    6. knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, účastníků a studentů.

     

    8. Závěrečná ustanovení

     

    Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny. Zrušuje se předchozí znění tohoto vnitřního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

     

    Tento vnitřní řád byl projednán pedagogickou radou dne 30. 8. 2017

    Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 4. 9. 2017

     

     

     

     

    V Bojkovicích dne 30. 8. 2017                                                                                                            Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel