• Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště vydává tento Výchovný řád Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice (dále jen škola) jako její vnitřní předpis.

   Článek 1

   Pochvala třídního učitele a ředitele školy

   Pochvalu třídního učitele může žáku udělit třídní učitel buď na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např. za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci). Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a její důvody prokazatelným způsobem (např. v EŽK) žákovi a jeho zákonnému zástupci.

   Pochvalu ředitele školy může žáku udělit ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků, či jiné fyzické osoby, a to po projednání v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo mimořádně úspěšnou práci). Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a její důvody prokazatelným způsobem (např. EŽK) žákovi a jeho zákonnému zástupci.

   Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

   Článek 2

   Stupně závažnosti porušení kázně a školního řádu:

   1. méně závažné porušení kázně a školního řádu
   2. závažné porušení kázně a školního řádu
   3. hrubé porušení kázně a školního řádu

   Článek 3

   Méně závažné porušení kázně a školního řádu

   Méně závažná porušení kázně a školního řádu jsou například:

   • nepřipravenost na výuku (např. nenošení pomůcek, úboru do Tv nebo Pč, nepořádnost)
   • neplnění domácích úkolů (zadaných do EduPage učitelem tak, aby mohly být zkontrolovány rodičem)
   • rušení výuky (např. používáním mobilního telefonu, vyrušování spolužáků)
   • nevhodné chování ve školní jídelně, družině, odpovídající dobrým mravům a slušným návykům
   • nerespektování pokynů pedagoga při výuce a mimo ni
   • drobné ničení majetku školy, znečišťování školy a jeho okolí
   • pozdní příchody do výuky
   • nepřezouvání se

   Za méně závažná porušení kázně, která se opakují, může být uděleno Napomenutí třídního učitele, v případě dalšího opakování pak Důtka třídního učitele, dále Důtka ředitele školy. Udělení Napomenutí třídního učitele a Důtky třídního učitele je v kompetenci třídního učitele. Tato výchovná opatření se ukládají okamžitě.

   Důtka ředitele školy je v pravomoci ředitele školy, který rozhoduje o udělení po projednání v pedagogické radě. Porušování kázně se může promítnout do hodnocení chování.

    

   Článek 4

   Závažné porušení kázně a školního řádu

   Závažná porušení školního řádu narušují výuku, výchovu a chod školy. Za závažná porušení školního řádu se považují například:

   • neuctivé a vulgární či agresivní chování k zaměstnancům školy nebo spolužákům (slovní útoky, zesměšňování…)
   • opakované méně závažné porušování kázně s doloženým upozorněním (například v EŽK,…) nebo po předchozích udělených kázeňských opatřeních Napomenutí třídního učitele, Důtka třídního učitele.
   • úmyslné a opakované narušování výuky, opakované nerespektování příkazu pedagoga
   • úmyslné poškozování inventáře školy včetně pomůcek a svěřeného materiálu
   • neomluvená absence, záškoláctví zpravidla do 12 hod
   • nedovolené opuštění školy, ubytovacího zařízení na školní akci
   • zneužití přístupových údajů rodiče do EŽK (podepisování známek jako rodič apod.)
   • úmyslné nepravdivé obviňování
   • drobné krádeže

   Za závažná porušení školního řádu může být udělena Důtka ředitele školy.

   Článek 5

   Hrubé porušení kázně a školního řádu

   Hrubé porušení školního řádu – narušuje sociální klima školy a třídního kolektivu. Za hrubé porušení kázně se považuje například:

   • fyzické napadení spolužáka
   • hrubé, agresivní slovní chování k zaměstnancům školy včetně fyzického napadení
   • úmyslné způsobení újmy na zdraví jiné osobě, slovní i fyzické šikanování
   • krádež nebo úmyslné poškození inventáře, pomůcek a materiálu školy ve větším rozsahu
   • požití alkoholu, drog či kouření ve škole, na školním pozemku či akcích pořádaných školou
   • nabízení a manipulace s alkoholem, drogami, zbraněmi ve škole na školním pozemku či akcích pořádaných školou
   • neomluvená absence, záškoláctví zpravidla nad 12 hod
   • ohrožení chodu školy, vyhrožování, obecné ohrožování

   Za hrubé porušení školního řádu může být udělena Důtka ředitele školy nebo snížena známka o stupeň či dva z chování.

   Třídní učitel neprodleně oznámí prokazatelným způsobem (např. v EŽK) žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka výchovná opatření a důvody pro jejich udělení. Veškerá výchovná opatření jsou evidována v EŽK, zapsána v katalogovém listu a uvedena v zápisu z pedagogické rady školy.

    

   Závěrečná ustanovení

   Tento výchovný řád byl projednán pedagogickou radou dne 30. 8. 2017 a nabývá účinnosti dne 4. 9. 2017.

   V Bojkovicích dne 1. 9. 2017