• Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice byla zřízena 1. 3. 1996 rozhodnutím Městského zastupitelstva města Bojkovice ze dne 27. 2. 1996.

      

     Složení rady

     Za zřizovatele Za zákonné zástupce žáků Za pedagog. pracovníky

     Mgr. Petr Viceník

     Eva Hanková

     Mgr. Pavlína Berčíková

     Bc. Jiří Svoboda Alice Pokorná Mgr. Taťána Kapsová

     Přemysl Prachař

     Šárka Trnková  Mgr. Ria Popelíková

     Bc. Bohumila Brhlíková, Dis.  

     Lubomír Valter Mgr. Libor Zemánek
      
      
   • Jednací řád školské rady při Základní škole T. G. Masaryka Bojkovice, okres Uherské Hradiště

   • Čl. 1

    Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

     

    Čl. 2

    Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

     

    Čl. 3

    Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele.

     

    Čl. 4

    Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

     

    Čl. 5

    Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

     

    Č. 6

    Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

     

    Čl. 7

    Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

     

    Čl. 8

    Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

     

     

    Tento jednací řád byl schválen školskou radou na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a nabývá účinnosti dnem 18. 4. 2018

     

    V Bojkovicích dne 17. 4. 2018

    Mgr. Petr Viceník, starosta