• Obecně

    • Žáci naší školy mohou k polednímu stravování využít příjemného prostředí školní jídelny. Mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Školní jídelna využívá moderní stravovací systém s objednávkami přes internet. 

     Vlastnosti

     • Dotykový objednávací terminál v jídelně a možnost objednávek a odhlášek obědů přes internet.
     • Kontrola rodičů nad objednanou a odebranou stravou, kompletní historie plateb a kreditu.
     • Platby "dopředu" formou kreditu.

      

     Výběr jídel a odhlášky

     • Výběr jídla, jeho odhlášku a přihlášku provádí žáci čipovým systémem u objednacího boxu v prostorách školní jídelny a na internetu na adrese http://jidelna.zsbojkovice.cz (bez www)
     • Výjimečně je možno odhlásit nebo přihlásit oběd na tentýž den do 8:00 hodin (tel. 773 460 230).
     • Neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu.

      

     Výdej stravy žákům a zaměstnancům v době distanční výuky

     • Žáci, kteří se účastní distanční výuky a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem do menuboxu, není možné stravu konzumovat na místě.

     • Cena obědu viz platný ceník + 5 Kč za menubox

     • Výdej obědů do menuboxu probíhá v čase od 12.00 do 13.15 hodin.

     • Jídlo v menuboxu slouží k okamžité spotřebě. Nesmí se skladovat.

     • Výdej obědů do vlastních jídlonosičů je z hygienických důvodů zakázán.

   • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

   • Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů:

    • vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění
    • zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění
    • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
    • vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
    • 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
    • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin
    • 262/06 Sb. zákoník práce v platném znění
    • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
    • vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů

     

    VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI

     Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice – zřizovací listina č.j.: 436/20/2009 včetně příloh.

    HLAVNÍ ČINNOSTÍ je zabezpečení školního stravování žáků školy Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice a závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, 687 71 Bojkovice. DOPLŇKOVOU ČINNOSTÍ je poskytování stravování cizím strávníkům.

     

    REŽIM VÝDEJE JÍDEL A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

    Pro hlavní činnost – žáci – školní stravování

    Školním stravováním se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.

    Obědy                                               11,30 hod. - 13,30 hod.                pondělí–pátek

    Svačiny                                              o velké přestávce                           pondělí–pátek

     

    Pro doplňkovou činnost – ostatní

    Odběr nosičů pro cizí strávníky   10,30 hod. – 13,30 hod.                              pondělí–pátek

    Výdej pro cizí strávníky                 11,00 hod. – 11.30 hod.                              pondělí–pátek

     

    Odběr obědů žáků do jídlonosičů pouze první den neplánované nepřítomnosti                11,00 – 11,15 hod.

    (výjimečně lze odhlášku na týž den řešit telefonicky na 773 460 230 do 8,00 hod.).

    V případě výdeje obědu do menuboxu se zvyšuje cena o 5,- Kč.

     

    Rozsah poskytovaného stravování

    Obědy: výběr     č. 1 a 2 je přístupný všem strávníkům

                                  č. 3 (bezlepková dieta) pouze na vyžádání

     

    Právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky 107/2005 Sb.

    Žák základní školy, střední školy, konzervatoře a student vyšší odborné školy má právo odebrat oběd.

     

    REGISTRACE A EVIDENCE STRÁVNÍKŮ

    Žáci a studenti školy jsou do evidence pro stravování registrováni na základě předložených informací pro školní matriku a vyplněné přihlášky ke stravování a ostatní na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování. Případy nástupu žáků během školního roku se provádí obdobně s případným telefonickým odsouhlasením s vedením školy. Strávníci v rámci doplňkové činnosti se registrují na základě jmenných seznamů organizací nebo jednotlivých požadavků.

    V aktivní databázi jsou žáci evidováni do data dle údaje ve školní matrice. Poté jsou ještě celý další školní rok odloženi ve vyřazovací třídě pro případ přestupu na jinou školu a finančního vypořádání. Následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence. Při mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.

    Kancelář vedoucí školní jídelny (provoz pokladny, pracoviště pro registraci a evidenci strávníků) je otevřena dle úředních hodin.

    ZPŮSOB ÚHRADY STRAVY

    1. PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM – na účet č. 2000648543/2010
    2. V HOTOVOSTI – složení libovolné zálohy v kanceláři vedoucí školní jídelny
    3. FAKTUROU

    Platby pod bodem a) a b) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc.

    Platby pod bodem c) zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel.

     

    PRODEJ STRAVOVACÍHO ČIPU

    Úhrada čipu je prováděna hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Částka činí 30,- Kč

     

    PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH CHODŮ OBĚDŮ

    Objednávání se provádí dle požadavku strávníka na terminálu ve školní jídelně nebo na jidelna.zsbojkovice.cz. Objednávat lze obvykle na 14 dnů dopředu do výše kladného zůstatku kreditu. Objednávku na další den je možno učinit nejpozději do 14:00 hod. Objednávku na pondělí je možno učinit nejpozději v pátek do 14:00 hod.

     

    VÝŠE SAZEB ZA STRAVOVÁNÍ

    Školní stravování:

    Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

     

    Oběd:                                                                             7–10 let              32, - Kč

                                                                                            11–14 let            34, - Kč

                                                                                            15 a více let        36, - Kč

     

    Oběd dieta                                                                    7–10 let               40, - Kč

                                                                                             11–14 let            42, - Kč

                                                                                            15 a více let        44, - Kč

     

    Svačiny:                                                                           7–10 let              24, - Kč

                                                                                             11–14 let            28, - Kč

                                                                                             15 a více let        32,- Kč

     

    Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

     

    Ostatní stravování:

    Obědy                                                                

                                                                          Zaměstnanci školy                         36,- Kč

                                                                          Zaměstnanci školy dieta               44,- Kč

                                                                          Cizí strávníci                                    86,- Kč

                                                                          Cizí strávníci dieta                          94,- Kč

     

    VRACENÍ PŘEPLATKŮ ZA ODHLÁŠENOU STRAVU

    Přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány. Vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet na základě jejich žádosti (řádné vyplnění formuláře o přeplatku stravného formulář u vedoucí ŠJ).

     

    ZAPOMENUTÍ A ZTRÁTA ČIPU

    V případě, že žák zapomene čip doma, musí si v době velké přestávky u vedoucí kuchyně vyzvednout náhradní stravenku, kterou odevzdá při odebrání obědu u výdejního pultu. Ztráta čipu musí být neprodleně nahlášena vedoucí ŠJ. 

     

     

    VLASTNÍ STRAVOVÁNÍ

    Stravování probíhá samoobslužným způsobem. Nejprve se odebírá podnos a příbor. Následně u výdejního okénka samotné jídlo. Nápoje jsou k dispozici u výdejního pultu. Po ukončení konzumace strávníci odnáší použité nádobí k okýnku na použitý inventář o roztřídí je. Pro konzumaci je strávníkům poskytována dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti. Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Za úmyslně poškozené zařízení bude vyčíslena a vymáhána finanční náhrada. 

     

    DOHLED NAD NEZLETILÝMI STRÁVNÍKY

    Dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel je zajišťován pracovníky Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice.

     

    VÝDEJ JÍDEL DO JÍDLONOSIČŮ

    Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné vydat jídlo do přenosného jídlonosiče. V ostatních případech je výdej jídel do jídlonosičů ZAKÁZÁN! Doporučuje se využít možnosti odhlášení do 8:00 hod. na týž den

     

    ODNÁŠENÍ JÍDEL, NÁPOJŮ A NÁDOBÍ MIMO BUDOVU

    Vyjma jídel dle předchozího oddílu, ovoce a kusových doplňků je odnášení jídel a nápojů mimo budovu jídelny ZAKÁZÁNO. Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.

     

    PŘÍTOMNOST OSOB BEZ ZAKOUPENÉ STRAVY

    Osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelen (1. nadzemní podlaží). Výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti. Přítomnost osob ve vestibulu (přízemí) je možná pouze za účelem zajištění stravování. Žádná ostatní přítomnost NENÍ DOVOLENA.

     

     ÚŘEDNÍ HODINY

    Kancelář vedoucí školní jídelny :

    Ve dnech vyučování základní školy :                      denně   07:30 – 10:00 hod.

                                                                                                        12:30 – 13:30 hod.

                                                                                           středa  12:00 – 14:30 hod.

     

    MIMOŘÁDNÝ ÚKLID V DOBĚ VÝDEJE A KONZUMACE JÍDEL

    Mimořádný úklid v jídelně v době výdeje zajišťují pomocné pracovnice kuchyně. Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití,…) je strávník povinen upozornit pracovníka dozoru nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid.

     

    KOUŘENÍ A UŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH PROSTŘEDKŮ

    Kouření a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO jak ve vnitřních prostorách Školní jídelny, tak venkovních.

     

    NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI

    Připomínky k jídelníčku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá vedoucí ŠJ, šéfkuchař a případně další zastupující pracovníci.

     

    SEZNÁMENÍ

    Vnitřní řád je vyvěšen v prostoru školní jídelny a na internetových stránkách školy. Výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení stravování s odkazem na jeho plné znění. Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem oznámeny strávníkům prostřednictvím školního systému EduPage, na webu školy a vyvěšením v prostorách jídelny. Jídelní lístek je vyvěšen v prostorách školní jídelny a na adrese jidelna.zsbojkovice.cz

     

    Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

    Tímto vnitřním řádem se ruší vnitřní řád ze dne 3. 1. 2022

     

     

    V Bojkovicích dne 26. 8. 2022                                                                                                            Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel