• Výchovný a kariérový poradce

   • Mgr. Jiří Šmíd, tel. 777 900 269, email: jiri.smid@zsbojkovice.cz

    Výchovně-poradenská oblast

    • věnuje se péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    • poskytuje poradenskou činnost žákům a jejich rodičům v případě školních neúspěchů
    • řeší výchovné problémy žáků
    • pomáhá rodičům dětí při navázání spolupráce s odborníky ve školských poradenských zařízeních (KPPP, SPC, SVP)

    Kariérové poradenství

    • poskytuje poradenskou činnost k volbě povolání
    • informuje o studijních možnostech na středních školách
    • pomáhá s vyplněním přihlášek ke studiu na střední škole, zápisových lístků, v odvolacím řízení
   • Školní metodik prevence

   • Mgr. Dana Synčáková, tel. 773 460 221, email: dana.syncakova@zsbojkovice.cz

    • prevence negativních jevů a chování dětí
    • pomáhá škole plnit minimální preventivní program
    • spolupracuje s rodiči a ostatními pedagogy
    • zajišťuje peer program a výcvik peer aktivistů
    • koordinuje a kontroluje plnění primární prevence
    • pomáhá zajišťovat specializované programy Pedagogicko psychologické poradny, Centra prevence Uherský Brod a jiných organizací
   • Školní speciální pedagog

   • Mgr. Leona Turčinková, tel. 603 996 479, email: leona.turcinkova@zsbojkovice.cz

    • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
    • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně i skupinově (předmět speciálně pedagogické péče, intervence)
    • poskytuje konzultace a metodickou pomoc zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům včetně asistentek pedagoga
    • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte a poskytuje podporu pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání (plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány)
    • vyhodnocuje účinnost aplikovaných podpůrných opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy
    • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály pro žáky s PO i pro vyučující
    • provádí depistážní a diagnostické činnosti v prostředí školy
    • účastní se pravidelných konzultací s pracovníky školních poradenských zařízení (PPP, SPC)