• Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
   • Nepovinné vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

   • 22. 5. 2020
   • Od 25. 5. zajišťujeme pro žáky 1. stupně organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin.

    Účast žáků 1. stupně ve škole NENÍ POVINNÁ. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a případně odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávání na dálku bude pokračovat i nadále pro všechny žáky školy.

    Režim výuky a pohybu ve škole

    • Režim výuky a pohybu po škole bude zcela odlišný od toho, jak ho žáci znají doposud. Výuka bude probíhat ve zcela oddělených skupinách do 15 žáků (tvořeny z různých tříd i ročníků) s jedním žákem v lavici.
    • Složení skupin je neměnné po celou dobu až do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
    • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (výuku nemusí zajišťovat jen třídní učitelé, ale například vychovatelé, asistenti).
    • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
    • Příchody do školy, přestávky, stravování i odchody se budou u jednotlivých skupin lišit tak, aby se žáci z různých skupin vzájemně nepotkávali (viz rozvrh hodin níž).
    • Žáci budou čekat před školou, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou je nezbytné dodržovat dvoumetrové odstupy, neshlukovat se.
    • Provoz ranní ani odpolední družiny nebude možný.
    • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Budou zařazovány pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
    • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

    Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

    • Při prvním vstupu do školy předloží žák písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsané zákonným zástupcem žáka (možno podepsat na místě v den příchodu do školy).
    • V případě nepředložení podepsaného čestného prohlášení nebude žáku umožněn vstup do budovy školy.

    Hodnocení žáků:

    • Pro hodnocení práce žáků upřednostníme hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

    Cesta do školy a ze školy

    • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

    Roušky

    • Každý žák bude mít z domu s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, do kterého bude roušku odkládat v případě potřeby.
    • Ve všech společných prostorách školy, cestou do školy a ze školy musí mít žáci roušku a dodržovat rozestupy minimálně 2 metry od sebe.
    • O nošení roušky ve výuce rozhoduje pedagogický pracovník dle situace.
    • Dle informací KHS ZK se při prokázané nákaze jednoho člena skupiny aplikuje povinná karanténa na celou skupinu.

    Hygiena

    • Budou dodržovány předepsané hygienické postupy, jako je časté mytí rukou, větrání, desinfekce povrchů, lavic a klik před výukou, v době přestávek atd.
    • Doporučuje se přinesení si vlastního desinfekčního gelu na ruce. Mycí prostředky samozřejmě budou zajištěny.
    • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

    Pomůcky a potřeby:

    • Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, učebnice, sešity a samozřejmě svačinu a pití.

    Rozvrh hodin: 

    (skupiny žáků byly vytvořeny na základě výsledků přihlašování žáků a organizačních možností školy)

    • žáci 1. ročníku, od 8.00 do 11.45 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.00 do 16.00 hodin)
    • žáci 2. ročníku, od 8.15 do 12.00 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.15 do 16.00 hodin)
    • žáci 3. ročníku, od 8.30 do 12.15 hodin (odpolední zájmové činnosti od 12.30 do 16.00 hodin)
    • žáci 4. ročníku, od 8.45 do 12.30 hodin 
    • žáci 5. ročníku, od 9.00 do 12.45 hodin 
      

    Omlouvání žáků:

    • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin s využitím čipového systému (čipy na stravování). Rodič bude automaticky informován v EduPage o příchodu a odchodu svého dítěte do/ze školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je zákonný zástupce žáka povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

    Přihlašování:

    • Přihlášení k účasti žáka ve škole proběhlo elektronicky přes EduPage (modul Komunikace/Přihlašování) do 18. 5. 2020. Přihlášení bylo NEPOVINNÉ.

    Stravování:

    • Škola zajistí pro žáky 1. stupně, kteří budou přítomni na vyučování, stravování formou obědů, na které je se třeba přihlásit přes internet nebo telefonicky na 773 460 230 nejpozději do čtvrtka 21. 5. 12.00. Objednávání na úterý a další dny bude probíhat, jak jsou žáci zvyklí, přes internet. Zapomenuté jméno nebo heslo jim sdělí paní vedoucí školní jídelny osobně nebo na telefonu 773 460 230.
    • Stravování bude probíhat za dodržování zvýšených hygienických pokynů, samostatně u stolu, bez osobního výběru příboru, tácku, pití – vše bude připraveno od personálu jídelny u výdejního okýnka.

    Pro toho, kdo se dočetl až sem - ORGANIZACE VÝUKY BYLA PODROBNĚ PŘIPRAVENA A BUDE DODRŽOVÁNA DLE MANUÁLU VYTVOŘENÉHO MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ - viz níž ke stažení. 

  • Přijímací zkoušky na střední školy 2020
   • Přijímací zkoušky na střední školy 2020

   • 12. 5. 2020
   • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

    Jednotná přijímací zkouška

    • Každý žák přihlášený ke studiu na maturitní obor bude konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
    • Zkoušky se žák zúčastní na škole uvedené v přihlášce ke studiu na prvním místě.
    • Obsahem zkoušky bude didaktický test z českého jazyka v délce 70 minut a z matematiky v délce 85 minut.
    • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jejího konání.

    Termíny jednotné přijímací zkoušky

    • 8. 6. čtyřleté obory
    • 9. 6. víceletá gymnázia
    • 23. 6. náhradní termín

    Výsledek jednotné přijímací zkoušky využijí obě školy, na které se žák původně hlásil.

    Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy).

    Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací zkoušky.

    Přijatý uchazeč potvrdí zájem o studium na střední škole zasláním zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

    Nepřijatý uchazeč

    • Obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.
    • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
    • Uchazeč vyjádří svou vůli být přijat ke studiu na SŠ na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

    Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. V případě, že je přijat ke vzdělávání na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu, může použít zápisový lístek i opakovaně.  

    V případě volných míst může ředitel střední školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.

    Podrobné Informace o přijímacím řízení najdete na https://prijimacky.cermat.cz/.

    ---

    Školní přijímací zkoušky (v případě konání) - v našem případě převážně jen Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

    • První termín 3. 6. a 4. 6., resp. 25. 5. a 26. 5.
    • Druhý termín 5. 6. a 6. 6., resp. 27. 5. a 28. 5.
    • Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky.
    • Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

     

   • Výuka od 11. 5. - nepovinná příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky s osobní účastí ve škole

   • 7. 5. 2020
   • Od 11. 5. začínáme s intenzivní přípravou žáků devátých ročníků ve škole na příjímací zkoušky na střední školy. Navazujeme tak na stálou a systematickou vzdálenou výuku přes EduPage. 

    Příprava na přijímací zkoušky s osobní účastí žáka ve škole NENÍ POVINNÁ a bude probíhat jednotně jak vzdáleně přes Edupage, tak s možností osobní přítomnosti žáka ve škole. Cvičení a úkoly budou tedy vždy zadány do EduPage a následně řešeny s vyučujícím ve škole tak, aby je i žáci, kteří zůstali doma, mohli plnit a vzdáleně konzultovat. Nepůjde tedy o klasickou výuku, ale pouze o výuku českého jazyka a matematiky.

    Režim výuky a pohybu ve škole

    • Režim výuky a pohybu po škole bude zcela odlišný od toho, jak ho žáci znají doposud. Výuka bude probíhat ve zcela oddělených skupinách, které se nikde nepotkají, na samostatných patrech.
    • Příchody do školy, přestávky, stravování i odchody se budou u jednotlivých skupin lišit tak, aby se žáci z různých skupin vzájemně nepotkávali.
    • Žáci budou čekat před školou, kde si je vyzvedne učitel. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou je nezbytné dodržovat dvoumetrové odstupy, neshlukovat se.

    Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

    • Při prvním vstupu do školy předloží žák písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsané zákonným zástupcem žáka.
    • V případě nepředložení podepsaného čestného prohlášení nebude žáku umožněn vstup do budovy školy.

    Cesta do školy a ze školy

    • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

    Roušky

    • Každý žák bude mít z domu s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, do kterého bude roušku odkládat v případě potřeby.
    • Ve všech společných prostorách školy, cestou do školy a ze školy musí mít žáci roušku a dodržovat rozestupy minimálně 2 metry od sebe.
    • O nošení roušky ve výuce rozhoduje učitel dle situace (žák jen poslouchá, mluví nebo pracuje u tabule).

    Hygiena

    • Budou dodržovány hygienické postupy, jako je časté mytí rukou, větrání, desinfekce lavic a klik před výukou, v době přestávky atd.
    • Doporučuje se přinesení si vlastního desinfekčního gelu na ruce. Mycí prostředky samozřejmě budou zajištěny.
    • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

    Pomůcky a potřeby:

    • Žáci si přinesou své přezůvky, psací a rýsovací potřeby, učebnice, sešity a sbírky úloh a samozřejmě svačinu a pití (automat na nápoje bude v provozu).

    Rozvrh hodin

    Výuka bude probíhat od 11. 5. v prvních 14 dnech intenzivně, a to každý den ve stanovených časech ve dvouhodinových blocích s půlhodinovou přestávkou. Po 25. 5. počítáme s pokračováním formou konzultačních hodin.

    1. skupina od 8.30 do 11.00
    2. skupina od 9.00 do 11.30
    3. skupina od 9.30 do 12.00

    Stravování:

    • Škola zajistí pro žáky devátého ročníku, kteří budou přítomni na vyučování, stravování formou obědů, na které je se třeba přihlásit přes internet nebo telefonicky na 773 460 230 nejpozději do čtvrtka 7. 5. 12.00. Objednávání na úterý a další dny bude probíhat, jak jsou žáci zvyklí, přes internet. Zapomenuté jméno nebo heslo jim sdělí paní vedoucí jídelny osobně nebo na telefonu 773 460 230.
    • Stravování bude probíhat za dodržování zvýšených hygienických pokynů, samostatně u stolu, bez osobního výběru příboru, tácku, pití – vše bude připraveno od personálu jídelny u výdejního okýnka.

    Vzdálená výuka v ostatních předmětech:

    • Žákům devátých ročníků se od 11. 5. ruší vzdálená výuka hudební a občanské výchovy, jedna hodina anglického jazyka bude bez úkolu.
    • Všechny ostatní předměty pokračují beze změn a úkoly jsou si žáci povinni plnit.

     

  • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021
   • Seznam přijatých dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

   • 5. 5. 2020
   • Ředitel Základní školy T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště, Štefánikova 460, rozhodl v souladu s § 46, § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2020/2021, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, následujícím uchazečům, kteří jsou v souladu se zákonem uvedeni pod přiděleným registračním číslem:

    prijati_zaci.pdf​​​​​​​

  • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"
   • Lípa před školou se proměnila v "Rouškovník"

   • 29. 3. 2020
   • Lípa před naší základní školou, symbol české státnosti, se v těchto nelehkých dnech proměnila v ROUŠKOVNÍK. Pokud ještě nemáte roušky pro vaše nejbližší, můžete si je vzít z našeho rouškovníku. Roušky jsou baleny vždy po dvou v sáčku a šijí je pro vás naše paní kuchařky, uklízečky a asistentky. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE MUSÍ VYVAŘIT A PŘEŽEHLIT! A víte, že lípu vysadil Martin Kryštof na přání emeritního ředitele Zdeňka Ogrodníka a chytla se až na třetí pokus? Prosíme o sdílení, děkujeme!

  • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy
   • Pravidla pro ŽÁKY u výuky na dálku v době uzavření školy

   • 22. 3. 2020
    • Úkoly zadané v EduPage jsou pro všechny žáky POVINNÉ.

    Ministerstvo školství takovou výuku uznává jako splněnou a všichni tví učitelé ji berou vážně.

    • K jejich splnění potřebuješ buď POČÍTAČ, TABLET nebo MOBIL s přístupem na internet, učebnice a pracovní sešity.

    Všechny úkoly jsou zadávány tak, aby se daly splnit i přes mobil, někdy budeš ale potřebovat sešit nebo učebnici. Mít počítač je samozřejmě lepší.

    • Na vypracování interaktivního domácího úkolu máš NĚKOLIK POKUSŮ (kromě testu, které postupně taky začneme používat).

    Když se ti nepodaří napoprvé, nevadí, můžeš to zkusit znovu. Všechny tvé odpovědi i pokusy učitel vidí a ocení, že ses snažil a nevzdal to.

    • Urči si pravidelný čas KAŽDÝ DEN, kdy budeš plnit úkoly v EduPage.

    Rozvrhni si čas, jak ti vyhovuje (dopoledne, odpoledne) – úkoly jsou zadávány vždy na další hodinu, nicméně učitelé budou čekat na vaše dotazy vždy ve vyhrazený čas.

    • KOMUNIKUJ se svými učiteli, pokud potřebuješ poradit, od 9.00 - 11.00 hodin.

    Nevíš-li si rady, můžeš psát svým učitelům do zpráv v EduPage, každý školní den od 9.00 – 11.00 hodin. Tví učitelé na tebe budou čekat, ty ale online být nemusíš.

    • Tvé výsledky budou učiteli normálně ZNÁMKOVÁNY.

    Za DOMÁCÍ ÚKOLY můžeš získat motivační známku s váhou 0,25 nebo 0,5.
    Časem přibydou i TESTY, kde budeš mít jen jeden pokus a váha známky může být až 1,0.

  • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR
   • Potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR

   • 21. 3. 2020
   • vydává škola dvojím způsobem:

    1. Elektronicky – vyplňte formulář v naší E-podatelně, kde uvedete vaše jméno a příjmení, váš email a do sdělení napište jméno a příjmení dítěte s třídou, kterou navštěvuje. Potvrzený formulář vám zašleme mailem.
    2. Papírově – v dopoledních hodinách zavolejte na 773 460 221, nahlaste jméno a třídu dítěte, formulář vám vytiskneme a předáme osobně u vchodu do školy v době od 7.00 – 14.30 hodin.

    Více informací a podrobnosti najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

  • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
   • AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

   • 2. 3. 2020
   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne k 24. dubnu 2020, a to pouze FORMÁLNĚ bez účasti dětí a rodičů.

    Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy zsbojkovice.cz v sekci Pro rodiče – Přihláška do prvního ročníku. Do pěti dnů od zápisu je rodič povinen připravenou vytištěnou přihlášku v kanceláři školy osobně podepsat.

    Povinná školní docházka v nadcházejícím školním roce začíná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2015. Elektronickou žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní i zákonný zástupce dětí, které měly odloženou školní docházku v roce 2019/2020.

    V případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno nejpozději do 30. 4. 2020 k písemné žádosti přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (tzv. motivační část).

    Kritéria pro přijetí

    Kritériem pro přijetí žáka na naši školu je spádový obvod, ostatní pak až do naplnění kapacity tříd. Při překročení maximální naplněnosti třídy platí pro nespádové děti los.

   • Koronavirus - informace pro rodiče

   • 29. 2. 2020
   • AKTUÁLNĚ: škola je z nařízení vlády uzavřena pro všechny žáky včetně družiny, jídelny a sportovní haly

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    Vážení rodiče, aktuální informace, prosím, sledujte na http://www.khszlin.cz a https://www.mzcr.cz

    Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

    V praxi to znamená, že základní škola je od zítřka pro žáky uzavřena do odvolání. Opatření platí i pro školní družinu a školní jídelnu, která nevaří. Přihlášené obědy budeme rušit v systému hromadně a postupně, dokud bude nařízení trvat tak, aby vám nepropadly finance.

    O dalším postupu vás budeme průběžně informovat – sledujte prosím EduPage. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké předjarní dny. Zdeněk Ogrodník, ředitel

   • Opatření, která činíme, proti šíření koronaviru ve škole

   • 9. 3. 2020
   • na doporučení Krajské hygienické stanice ZK a dalších orgánů státní správy

    Žáci a zaměstnanci, kteří v době jarních prázdnin pobývali v Itálii zůstávají doma v 14denní karanténě (aktuálně 2 žáci a jeden zaměstnanec).

    Žákům v karanténě bude poskytnuta domácí výuka s využitím EduPage – zápisy, úkoly, procvičování látky, ověřování znalostí.

    Škola nakoupila na všechna sociální zařízení desinfekční mýdla s vyvěšenými informacemi vyzývajícími k častému a správnému mytí rukou v době respiračních onemocnění.

    Všichni žáci byli poučeni svými třídními učiteli o dodržování hygienických zásad, základní pravidla byla vyvěšena na třídní nástěnky.

    Všichni zaměstnanci byli poučeni o svých povinnostech a informováni o krocích, které škola činí, aby zamezila šíření viru.

    V oblasti úklidu se řídíme doporučením Krajské hygienické stanice, kdy mimo běžný úklid čistíme a dezinfikujeme povrchy, kterých se často dotýkáme (například kliky u dveří, pracovní stoly a lavice ve škole), a to dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.

    Průběžně informujeme rodiče o situaci prostřednictvím školního informačního systému EduPage a webových stránek školy.

  • Žáci na Střelecké lize
   • Žáci na Střelecké lize

   • 21. 2. 2020
   • Ve středu 5. 2. vyrazili vybraní žáci devátých tříd na Střeleckou ligu v Uherském Brodě. A vedlo se jim víc než dobře!

    V zahajovací řeči byli žáci poučeni o bezpečnosti. A potom se už začalo střílet. Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to střílení vestoje a vleže bez podpěry. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Po skončení všichni napjatě čekali, jak to dopadne. A naši žáci se dočkali vynikajících výsledků.

    V kategorii chlapců se družstvo, které tvořili Tomáš Dolina, Martin Michalčík a David Ondrušek, umístilo na 3. místě. Mezi jednotlivci si David Ondrušek vystřílel zlatou medaili.

    Děvčata však také nezahálela. Jejich družstvo ve složení Radana Ondrušková, Emma Vrublová a Michaela Majtnerová získalo 1. místo. V jednotlivcích si Radana Ondrušková vybojovala stříbro a Michaela Majtnerová bronz.

    Přijeli jsme, stříleli jsme, vyhráli jsme!

    Michaela Majtnerová, Tomáš Dolina, 9. B

  • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!
   • Zimní spánek na 1. stupni nehrozí!

   • 5. 2. 2020
   • Sportovní dění na prvním stupni je pestré po celý rok. Ve sportovních kroužcích pravidelně sportuje na 80 dětí. Jedná se o tři skupiny projektu Sportuj ve škole (1. – 3. třídy) a dvě skupiny Sportovních her (4. – 5. třídy).

    Kromě toho se děti v uplynulém období mohly vydovádět v řadě sportovních soutěží. Po Sprinterském víceboji (okresní přeborníci) a Ročníkových bězích na 600 a 800 m jsme se zúčastnili okresních finále ve florbalu Čeps Cup, turnaje v přehazované a zatím poslední akcí byla soutěž O nejlepšího šplhounka, ve které si ve školním finále zasoutěžilo 40 dětí. A i když zrovna nepadaly rekordy, hlavní je, že děti překonaly strach a bolest a silnější a odolnější mohou jít dál. prostě dobrý trénink pro život.

    Dále se děti mohou těšit na soutěž O nejlepšího skokana, takže už pomalu skáčeme přes švihadlo, čeká nás vybíjená, fotbal a řada atletických soutěží. Tak hurá do toho!

    splh_2019_20.pdf​​​​​​​

  • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti
   • Vánoční atletický víceboj v Uh. Hradišti

   • 6. 1. 2020
   • Vybraní žáci 2. stupně se v odpoledních hodinách zúčastnili atletického víceboje ve sportovní hale v Uh. Hradišti.

    Celkem se víceboje zúčastnilo 13 žáků z naší školy. Nejlepším jednotlivcem ve starší kategorii z naší školy byl William Hřib. V mladší kategorii se nejvíce dařilo Michalu Šimoníkovi.

     

  • Vánoční volejbalový turnaj
   • Vánoční volejbalový turnaj

   • 6. 1. 2020
   • Předmětová komise tělesné výchovy uspořádala „Vánoční volejbalový turnaj“ smíšených týmů pro žáky školy, kteří navštěvují kroužky volejbalu, nebo alespoň volejbal hrát trošku umí.

    Celkem se turnaje zúčastnilo 53 hráčů z 2. stupně. Starší kategorie hrála smíšený turnaj (4 družstva). V mladší kategorii hrála 3 družstva. Zápasy byly vyrovnané a měly dobrou úroveň. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplom za konečné umístění v turnaji.

  • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!
   • Nadešel ten správný čas, už je tu Mikuláš se svojí družinou zas!

   • 17. 12. 2019
   • Ve čtvrtek 5.12. se ve třídách a po chodbách rozřinčely řetězy a Mikuláš, čert a anděl pozdravil všechny děti.

    Ty hodné Mikuláš jen chválil, těm zlobivým čert pohrozil. V prvních třídách i slzička ukápla, ale když Mikuláš všem dětem nadělil Slabikáře a drobné sladkosti, byly spokojené.

    Společně si všechny děti i s třídními učiteli zazpívaly u vánočního stromečku koledy.

  • BESEDA S POLICISTKOU
   • BESEDA S POLICISTKOU

   • 16. 12. 2019
   • Dne 13. 11. 2019 proběhla beseda s tiskovou mluvčí Policie České republiky Uherské Hradiště por. Bc. Milenou Šabatovou. Celých 45 minut jsme hovořili o trestní odpovědnosti mladistvých a o problematice návykových látek, jako jsou drogy, alkohol a tabákové výrobky.

    Nejprve nás mluvčí seznámila s přestupky a trestnými činy mladistvých. Zde jsme se dozvěděli o rozdílu mezi tresty dětí a dospělých. Dále následovala přednáška s názvem „Děti a dospělí“, která zahrnovala týrání, zneužívání, pronásledování a podávání alkoholu dětem.

    Celou besedu policistka zakončila velmi zajímavým a poučným videem o tom, jak na nás působí různé druhy drog, návykových látek, jako třeba kokain, marihuana, alkohol, LSD, lysohlávky, lepidlo, heroin atd.

    Beseda se nesla v klidném duchu a příjemné atmosféře.

    Věříme, že se většině žáků líbila a určitě si z ní odnesli plno nových poznatků do života.

    Daniela Dubovská, Radana Ondrušková, Emma Vrublová, 9. C

  • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ
   • VÝŠKAŘSKÉ MÍTINKY VRCHOLÍ

   • 13. 12. 2019
   • Skok vysoký – školní soutěž ve sportovní hale 27. 11. 2019

    PK TV uspořádala pro nejlepší „skokany“ školy ve sportovní hale „Soutěž ve skoku vysokém“. Celkem se soutěže zúčastnilo ve čtyřech kategoriích 54 závodníků. Celkovým vítězem se stal William Hřib výkonem 174 cm.

    Výsledky:

    ml. dívky   1. místo     Iveta Radová              137cm

                      2. místo     Emma Charvátová     133 cm

                      3. místo     Aneta Jálová               124 cm

    ml. hoši     1. místo     Štěpán Tyrolt              139 cm

                      2. místo     Adam Bětík                133 cm

                      3. místo     Adam Kalík                130cm

    st. dívky    1. místo     Zuzka Korpasová       143 cm

                      2. místo     Veronika Jančová       142 cm

                      3. místo     Emma Vrublová         136 cm

    st. hoši       1. místo     William Hřib              174 cm

                      2. místo     Miloslav Klimeš         164 cm

                      3. místo     Luděk Novák             161 cm

     

    Mikulášská laťka ve Slavičíně 3. 12. 2019

    Soutěž ve skoku vysokém, která se konala ve sportovní hale ve Slavičíně za účasti 5 škol a celkového počtu 93 závodníků. Naši školu reprezentovali v každé kategorii 2 závodníci a zejména starší chlapci dosáhli vynikajících výkonů. 

    Výsledky: 

    Veronika Jančová       3. místo           141 cm

    Iveta Radová              4. místo           135 cm

    Štěpán Tyrolt              3. místo           138 cm

    Miloš Klimeš              3. místo           170 cm

    William Hřib              1. místo           175 cm

     

    Straňanská laťka ve Strání 5. 12. 2019

    Naše škola opět po roku zajížděla na soutěž ve skoku vysokém do Strání. V každé kategorii naši školu reprezentovali dva závodníci. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 škol. Skokani Bojkovic si vedli velmi dobře. Odměnou jim byly krásné skleněné poháry z místních skláren.

    Jednotlivci a výsledky: 

    Mladší žákyně

    2. místo           Iveta Radová                                      125 cm

    5. místo           Valerie Šenkeříková                           120 cm

     

    Starší žáci

    1. místo           William Hřib                                      175 cm

    2. místo           Miloslav Klimeš                                165 cm

     

    Starší žákyně

    1. místo           Zuzana Korpasová                             147 cm

    4. místo           Veronika Jančová                              140 cm

     

    Mladší žáci

    2. místo           Štěpán Tyrolt                                     140 cm

    6. místo           Adam Bětík                                        125 cm

     

    Vánoční laťka na SOŠ ve Slavičíně 11. 12. 2019 

    Žáci naší školy se již tradičně účastní „Vánoční laťky“ ve Slavičíně – Divnici (SOŠ) – letos už jejího XXV. ročníku. Přesto, že výkony nebyly úplně optimální, tak jsme ve všech čtyřech kategoriích dominovali a soupeřům ze Slavičínska a okolí jsme nedali šanci.   

    Výsledky: 

    Veronika Jančová       2. místo           144 cm

    Zuzana Korpasová      3. místo           141 cm

    Štěpán Tyrolt              1. místo           135 cm

    Adam Kalík                4. místo           125 cm

    Emma Charvátová      2. místo           135 cm

    Iveta Radová              4. místo           130 cm

    Miloš Klimeš              2. místo           160 cm

    William Hřib              1. místo           165 cm

     

     

  • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu
   • Vánoční svátky nejen o století zpátky aneb Adventní setkání pohledem vánočního stromu

   • 4. 12. 2019
   • Je pátek 29. listopadu 2019 a od rána pozoruji pod sebou nevšední ruch. Tillichovo náměstí se chystá na nějakou velkou událost. Vánočně vyzdobené prodejní stánečky, velké zázemí pro občerstvení, obrovský adventní věnec se čtyřmi svíčkami a nově – přímo vedle mě – betlém se slaměnými figurkami v životní velikosti! A to nové pódium! Jak mu to sluší ve vánočním dekoru a s nápisem Základní škola T. G. Masaryka – Adventní setkání!

    Začíná se stmívat, lidí přibývá, žesťový soubor svým vytrubováním koled zahajuje něco neobyčejného. Dozvídám se, že místní základní škola letos slaví stoleté výročí od svého založení a že dnešní Adventní setkání se ponese v duchu nejen vánočním, ale i oslavném. A poprvé na Tillichově náměstí! Pozorně poslouchám dialog dvou děvčat – Esterky žijící v roce 1919 a Amálky, dívky ze současnosti. A i když obě žijí v odlišné době, shodují se, že duch Vánoc by se nikdy neměl vytratit.

    Na pódiu se střídají starší děvčata, jež ohromila náměstí svým dechberoucím zpěvem, se čtvrťáky, kteří v rámci svého tanečního vystoupení zapalují svíčky vánoční.

    A teď nastává moje velká chvíle! Pan starosta Mgr. Petr Viceník a pan ředitel Mgr. Zdeněk Ogrodník společnými silami odpočítávají okamžik, kdy se honosně a pyšně rozzářím do dálky! Vánoční strom v Bojkovicích je rozsvícen! Počasí nám sice v tuto dobu úplně nepřeje, leje jako z konve, ale radost a rozzářená očička nejen dětí stojí za to!

    A bohatý program pokračuje. Na jevišti recitují a tančí sněhové vločky alias třeťáci, poté prváčci staví s nadšením sněhuláky, čtvrťáci z plných plic pějí anglickou píseň a … co to? Na pódium míří ti nejmenší! Děti z mateřské školy si připravily pásmo Šmoulí Vánoce a roztomile a bezprostředně se předvádějí před plným náměstím. I ta dešťová přeháňka už ustává…

    Celý podvečer se po náměstí i okolí line vůně nejen zabijačkových specialit, ale i svařáku, kávy, perníků atd. Moderátorská dvojice nás zve na tyto dobrůtky, které pro všechny přítomné připravila školní kuchyně. A jak všem chutná!

    Malí čertíci ze 2. tříd se před zraky přítomných snaží vyřešit čertovskou záhadu a, i když tuší, že žádné peklo není, přece jen se trošku bojí. A za chvilku má obavy téměř každý! Po mostě se za obrovského hluku ženou na náměstí strašidelní čerti, doprovázení anděly a Mikulášem. Mikulášská družina z DDM účtuje s malými hříšníky…

    Náměstí se zklidnilo a oči všech se opět upírají k pódiu, kde nás šesťáci svým vystoupením vrací do doby, kdy byla založena naše škola. Za velkého potlesku je střídají zpívající a recitující páťáci a poté dostává svůj prostor na pódiu DFS Světlovánek, který za doprovodu CM Koménka předvádí pásmo koledování.

    Tuším, že se program po dvou a půl hodinách chýlí ke konci. Už mám přehled, jak se Vánoce slavily před sto lety, jak je prožívají lidé dnes, ale co bude dál? Za dalších sto let? Tato otázka se opakuje v podání obrovského zpívajícího davu. Více než 150 žáků, za podpory svých vyučujících, z plna hrdla zpívá píseň Za sto let a přítomné obecenstvo se přidává. Je cítit dojetí, společné souznění, radost z krásné adventní akce…

  • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO
   • OSMÁCI V MUZEU J. A. KOMENSKÉHO

   • 3. 12. 2019
   • Na výlet do časů dávno minulých a do lavic prastarých jsme se vydali s letošními osmáky ve čtvrtek 14. 11. 2019.

    Návštěva Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě ukázala žákům, jak „učitel národů“ už ve své době pokrokově a názorně vedl své žáky cestou poznání a vlastních prožitků. Program se skládal z dvou hodinových celků. Jeden, nazvaný Orbis pictus, byl praktickou ukázkou výuky Komenského a druhý zahrnoval prohlídku muzea s výkladem a videoprojekcí.

    Pochvalné reakce žáků byly známkou toho, že podobné návštěvy mají smysl a doplní školní vědomosti tak, jak bychom si my učitelé přáli.